Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Datganiad caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl

Polisi

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn groes i hawliau dynol sylfaenol. Mae'n cymryd ffurfiau amrywiol, fel
fel caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur gorfodol a gorfodol a masnachu mewn pobl, y mae pob un ohonynt wedi dod i mewn
cyffredin amddifadu person o ryddid gan rywun arall er mwyn camfanteisio arnynt er personol neu
elw masnachol. Mae gan y Grŵp agwedd dim goddefgarwch tuag at gaethwasiaeth fodern. Byddwn yn gweithredu'n foesegol
a chydag uniondeb yn ein holl ymwneud busnes a pherthnasoedd, gweithredu a gorfodi
systemau a rheolaethau effeithiol i sicrhau nad yw caethwasiaeth fodern yn digwydd yn unrhyw le yn ein Grŵp
neu ein cadwyni cyflenwi. Rydym yn deall bod caethwasiaeth a masnachu mewn pobl yn cael eu defnyddio ar y cyd yn aml.

Mae rhywun mewn caethwasiaeth os ydynt:

 • Gorfodi i weithio - trwy orfodaeth, neu fygythiad meddyliol neu gorfforol sy'n eiddo neu'n cael ei reoli gan
  'cyflogwr', drwy gam-drin meddyliol neu gorfforol neu'r bygythiad o gamdriniaeth wedi'i ddad-ddyneiddio, yn cael ei drin fel
  nwydd neu wedi'i brynu a'i werthu fel 'eiddo', wedi'i gyfyngu'n ffisegol neu â chyfyngiadau
  gosod ar eu rhyddid i symud.
 • Mae masnachu mewn pobl yn golygu recriwtio, llochesu neu gludo pobl i sefyllfa o
  camfanteisio trwy ddefnyddio trais, dichell neu orfodaeth a chael eu gorfodi i weithio yn erbyn
  eu hewyllys.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod tryloywder yn ein Grŵp, gweithrediadau busnes ac yn ein
dull o fynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern ar draws ein cadwyni cyflenwi. Mae hyn yn gyson â'n
rhwymedigaethau datgelu o dan Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015.

Ein Cadwyn Gyflenwi a Phobl

Disgwyliwn yr un safonau moesegol uchel gan ein holl gontractwyr, cyflenwyr a busnesau eraill
partneriaid. Fel rhan o'n proses gontractio mae'r safonau a'r gofynion hyn yn rhan o'n
cytundeb gyda'n hisgontractwyr.
Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i bawb sy’n gweithio i ni yn ein cadwyn gyflenwi, ar ein rhan mewn unrhyw swyddogaeth
Mae hyn yn cynnwys gweithwyr ar bob lefel, cyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr asiantaeth, gweithwyr ar secondiad,
gwirfoddolwyr, asiantau, contractwyr, ymgynghorwyr allanol, cynrychiolwyr trydydd parti a busnesau
partneriaid.
Rydym yn gweithio'n agos mewn partneriaeth â'n cyflenwyr yn y DU ac yn rhyngwladol, sy'n caniatáu i ni wneud hynny
nodi unrhyw risgiau posibl o ddiffyg cydymffurfio.

Llywodraethu

Rydym wedi datblygu ein llywodraethu a rheolaethau mewnol i nodi pryderon neu risgiau ynghylch y defnydd
llafur gorfodol, llafur gorfodol neu wedi’i fasnachu, neu unrhyw un a ddelir mewn caethwasiaeth neu gaethwasanaeth, boed yn oedolion neu
plant. Disgwyliwn y bydd ein cyflenwyr yn dal eu cadwyn gyflenwi eu hunain i'r un safonau uchel.
Rhoddir sicrwydd drwy ein strwythur llywodraethu.

Datganiad

Rhagymadrodd
Gwneir y datganiad hwn yn unol ag Adran 54(6) o Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015 ac mae’n nodi ein
camau gweithredu i ddeall yr holl risgiau posibl o gaethwasiaeth fodern sy’n gysylltiedig â’n busnesau ac i roi camau ar waith gyda’r nod o sicrhau nad oes unrhyw gaethwasiaeth na masnachu mewn pobl o fewn ein busnesau a’n cadwyni cyflenwi ein hunain. Mae’r datganiad hwn yn ymwneud â chamau gweithredu a gweithgareddau yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2022.

Y Busnes
Mae’r datganiad hwn yn ymdrin â gweithgareddau’r endidau DU canlynol yn y Grŵp Vanguard (“Grŵp”):

 • Vanguard Healthcare Solutions Limited
 • Armada Topco Limited
 • Armada Midco Limited
 • Armada Bidco Limited
 • Prosiect Darwin Bidco Limited

Mae’r Grŵp wedi bod yn darparu seilwaith clinigol hyblyg ers dros 20 mlynedd, gan gynnwys offer,
staff a gwasanaethau ategol i'r sectorau gofal iechyd cyhoeddus a phreifat yn y DU a thramor.
Mae gan y Grŵp leoliadau yn y DU, yr Iseldiroedd, Sweden ac Awstralia. Ar gyfer 2022 roedd gennym gyfartaledd
o 141 o weithwyr ond, fel sefydliad yn dibynnu’n helaeth ar weithwyr asiantaeth a chontractwyr.

Y Gadwyn Gyflenwi a'n Pobl
Mae'r gadwyn gyflenwi sy'n ymwneud â rhedeg a dylunio, gweithgynhyrchu a gosod ein
strwythur clinigol hyblyg, ac mae'r ddarpariaeth staffio ac offer dilynol yn gymhleth. Mae'n
yn cynnwys sawl lefel a sefydliadau o wahanol faint. Mae ein holl gyflenwyr naill ai wedi'u lleoli yn y DU,
Ewrop neu Awstralia. Byddwn yn defnyddio ein cyflenwyr uniongyrchol i reoli risgiau caethwasiaeth fodern a
masnachu mewn pobl ledled y gadwyn gyflenwi gyfan. Byddwn yn cyfleu'r disgwyliadau yn glir
a gofynion y Grŵp, gan raeadru hyn drwy'r gadwyn gyflenwi.

Rydym yn gweithredu polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth sydd wedi'u cynllunio i drin pob unigolyn sy'n gweithio
o fewn ein busnes gydag urddas a pharch. Rydym yn eu gwobrwyo'n deg am eu gwaith ac nid i ymelwa
nhw. Mae hyn yn berthnasol i ymgysylltu â gweithwyr asiantaeth a chontractwyr. Mae adolygiadau blynyddol yn
cynnal i asesu bod lefelau cyflog yn parhau i fod yn ddigon uwch na'r cyflog byw cenedlaethol. Rydym ni
cynnal gwiriadau cyn cyflogaeth priodol ar ein holl weithwyr. Mae angen pob cyflogaeth arnom
asiantaethau i wneud yr un peth ac mae ein tîm Pobl yn ceisio sicrwydd bod hyn wedi'i wneud. Rydym ni
cynnal codau ymddygiad proffesiynol ar gyfer ein holl weithwyr a gweithwyr cymwys.

Wrth i ni ddatblygu rydym am sicrhau ein bod yn cynnal y diwylliant cywir ar draws y Grŵp. Gweithwyr a
anogir gweithwyr i roi gwybod am unrhyw bryderon yn unol â'n Rhyddid i Siarad: Codi
Polisi Pryderon (Chwythu'r Chwiban). Rydym nawr yn mynd â hyn ymhellach ac eleni rydym yn sefydlu
egwyddorion Diwylliant Cyfiawn, gan sicrhau amgylchedd diogel lle mae unigolion yn ymddiried y gallant ac
dylai, adrodd pryderon heb feio. Pan fydd gwallau yn cael eu hadrodd byddant yn cael eu harchwilio
sefydliadol fel cyfle dysgu a llywio rhan o'n gwelliant parhaus a
ISO9001.

Rydym wedi cynnal asesiad lefel uchel o’n cadwyni cyflenwi a’r potensial ar gyfer caethwasiaeth a
masnachu mewn pobl. Gan fod y rhan fwyaf o'n cyflenwyr wedi'u lleoli yn y DU, gorllewin Ewrop ac Awstralia, a
mae llawer yn gweithredu mewn diwydiannau arbenigol yn hytrach na rhai sgiliau isel, mae ein cadwyni cyflenwi wedi bod
asesu yn gyffredinol fel risg isel o ran diffyg cydymffurfio â'r Ddeddf.

Byddwn ond yn gweithio gyda sefydliadau yn ein cadwyn gyflenwi sydd ag ymrwymiadau yn unol â'r
Grŵp ac nid ydynt yn ymwneud â chaethwasiaeth fodern, na masnachu mewn pobl. Tra y mae yn rhwymedigaeth
y sefydliadau hynny i weithredu eu polisïau a’u gweithdrefnau eu hunain i gyflawni’r amcan hwnnw, byddwn yn gwneud hynny
monitro trwy ein rheolaeth contract ac adeiladu ein harferion presennol i sicrhau ein bod yn cymryd y cyfan
camau rhesymol i wirio cydymffurfiaeth â’r Ddeddf.

Camau a gymerwyd yn ystod y 12 mis diwethaf

 • Rydym wedi datblygu ein strwythur llywodraethu, gweithredu fframweithiau rheolaeth fewnol i liniaru risgiau cysylltiedig, ac wedi diweddaru ein polisïau.
 • Rydym wedi diweddaru ein strategaeth ESG, sy'n llywio sut rydym yn gweithredu ac yn darparu a
  fframwaith i roi sicrwydd inni ar ein cadwyn gyflenwi.
 • Rydym wedi cyflwyno trosolwg o’r Ddeddf a’i hegwyddorion yn y cyfnod sefydlu i gyflogeion
  rhaglen ar gyfer pob dechreuwr newydd.

Cynlluniau gwella

 • Rheolaeth ragweithiol o risgiau mewn cysylltiad â’r Ddeddf drwy ein strwythur llywodraethu i
  Lefel Bwrdd.
 • Sefydlu swyddogaeth gaffael i gael y dasg o ddatblygu cod ymddygiad cyflenwyr ac i
  goruchwylio cydymffurfiaeth â’r Ddeddf er mwyn i gyflenwyr newydd ymgymryd â’r diwydrwydd dyladwy angenrheidiol
  sieciau.
 • Cael sicrwydd gan gyflenwyr deunyddiau presennol mewn perthynas â'u cydymffurfiad parhaus â
  y Ddeddf, drwy ofyn iddynt lofnodi a derbyn cod ymddygiad y cyflenwr newydd.
 • Cael sicrwydd gan gyflenwyr presennol, yn gymesur â’r risg, ar eu rhinweddau ESG yn
  unol â'n strategaeth i gynnwys cydymffurfio ag egwyddorion allweddol y Ddeddf.
 • Gweithredu Diwylliant Cyfiawn fel bod cydweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac yn gallu codi unrhyw bryderon
  cael.
 • Mae gwelliant parhaus yn rhan o'n strwythur llywodraethu diwygiedig sy'n darparu a
  cyfle i liniaru risgiau sy’n gysylltiedig â diffyg cydymffurfio â’r Ddeddf neu arfer gwael yn ein
  cadwyn gyflenwi.
 • Cyflwyno a chyflwyno sesiynau hyfforddi wedi'u targedu i staff sy'n caffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Adolygu darpariaethau'r Ddeddf yn barhaus fel sy'n berthnasol i'n gweithgareddau busnes

Mae’r datganiad hwn wedi’i gymeradwyo gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr ar 30 Mehefin 2023, a fydd yn adolygu a
ei diweddaru’n flynyddol.

Chris Blackwell-Frost
Prif Swyddog Gweithredol
30 Mehefin 2023

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon