Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Telerau ac Amodau

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau defnyddio canlynol ('Telerau').

Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan.

Mae’r term ‘Vanguard Healthcare Solutions’ neu ‘ni’ neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan, Vanguard Healthcare Solutions Limited a’i swyddfa gofrestredig yw Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Brockworth, Caerloyw, GL3 4AD a rhif cofrestredig yw 04382564. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu wyliwr ein gwefan.

Mae'r wefan hon yn ddarostyngedig i'r Telerau a ganlyn:

 • Mae cynnwys tudalennau'r wefan hon er gwybodaeth a defnydd cyffredinol yn unig. Gall newid heb rybudd. Disgwylir i chi wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i gymryd sylw o unrhyw newidiadau a wnawn, gan eu bod yn eich rhwymo. Gall rhai o'r darpariaethau a gynhwysir yn y Telerau hyn hefyd gael eu disodli gan ddarpariaethau neu hysbysiadau a gyhoeddir mewn mannau eraill ar ein gwefan.
 • Nid ydym ni nac unrhyw drydydd parti yn rhoi unrhyw warant neu warant o ran cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth a'r deunyddiau a geir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth a deunyddiau o’r fath gynnwys gwallau neu wallau ac rydym yn benodol yn eithrio atebolrwydd am unrhyw anghywirdebau neu wallau o’r fath i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.
 • Mae eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol am hynny. Eich cyfrifoldeb chi eich hun fydd sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy'r wefan hon yn bodloni eich gofynion penodol.
 • Nid ydym yn cynrychioli nac yn gwarantu bod ein gwefan neu ddeunyddiau ar y wefan yn rhydd o bob firws neu gydrannau niweidiol eraill. Dylech felly fod yn ofalus wrth ddefnyddio'r wefan. Wrth lwytho i lawr unrhyw ddeunyddiau, dylech ddefnyddio meddalwedd diweddar, a gydnabyddir gan y diwydiant, i ganfod a dinistrio unrhyw firysau neu ddyfeisiau dinistriol tebyg. Chi yn unig fydd yn gyfrifol am eich defnydd ac unrhyw ddifrod i unrhyw system gyfrifiadurol, colli data neu unrhyw niwed arall a all ddeillio o hynny.
 • Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosranedig, firysau neu ddeunydd technolegol niweidiol arall a allai heintio eich offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data, neu ddeunydd perchnogol arall oherwydd eich defnydd o'n gwefan. neu i chi lawrlwytho unrhyw ddeunydd a bostiwyd arno, neu ar unrhyw wefan sy'n gysylltiedig ag ef.
 • Mae'r wefan hon yn cynnwys deunydd sy'n eiddo i ni neu wedi'i drwyddedu i ni. Mae'r deunydd hwn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, y dyluniad, gosodiad, edrychiad, ymddangosiad a graffeg. Gwaherddir atgynhyrchu ac eithrio yn unol â'r hysbysiad hawlfraint, sy'n rhan o'r Telerau hyn.
 • Mae'r holl nodau masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i'r gweithredwr nac wedi'u trwyddedu iddo, yn cael eu cydnabod ar y wefan.
 • Gall defnydd anawdurdodedig o’r wefan hon arwain at hawliad am iawndal a/neu fod yn drosedd.
 • O bryd i'w gilydd, gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi er mwyn darparu gwybodaeth bellach. Nid ydynt yn dynodi ein bod yn cymeradwyo'r wefan(nau). Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y wefan(nau) cysylltiedig.
 • Mae gennym yr hawl i derfynu eich defnydd o’r gwefannau ar unwaith os byddwn yn penderfynu yn ôl ein disgresiwn llwyr eich bod wedi torri’r telerau a’r amodau hyn neu wedi bod yn ymwneud fel arall ag ymddygiad y penderfynwn yn ôl ein disgresiwn llwyr ei fod yn annerbyniol.
 • Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n deillio o ddefnydd o’r fath o’r wefan yn ddarostyngedig i gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Polisi preifatrwydd a chwcis

Mae Vanguard Healthcare Solutions Limited wedi ymrwymo i gadw eich hawl i breifatrwydd ac mae hyn yn cynnwys sicrhau na fyddwch yn derbyn cyfathrebiadau digymell gennym ni yn y dyfodol.

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn cynnwys gwybodaeth am sut rydym yn casglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth bersonol. Mae cyfeiriadau at “ni”, “ein” neu “ni” yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn gyfeiriadau at Vanguard Healthcare Solutions Limited (rhif cwmni 04382564), y mae ei swyddfa gofrestredig yn Uned 1144 Regent Court, The Square, Parc Busnes Caerloyw, Brockworth, Caerloyw, GL3 4AD.

Rydym yn gwerthfawrogi preifatrwydd y rhai sy'n darparu gwybodaeth bersonol i ni. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n cwsmeriaid, personél sy'n gweithio i'n cwsmeriaid, ymwelwyr â'n gwefan, cyflenwyr a chontractwyr, a phersonél sy'n gweithio i'n cyflenwyr a'n contractwyr. Mae’n disgrifio’r wybodaeth bersonol a gasglwn, sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon, y sail gyfreithiol yr ydym yn ei phrosesu, gyda phwy y caiff ei rhannu a sut y caiff ei storio. Nid yw’n berthnasol i’n cyflogeion, oherwydd mae gennym bolisi preifatrwydd ar wahân ar eu cyfer.

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus i ddeall sut rydym yn trin gwybodaeth bersonol.

Trwy gyrchu neu bori ein gwefan, cysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol, defnyddio unrhyw un o'r cynhyrchion neu wasanaethau a ddarparwn neu ddarparu eich gwybodaeth i ni fel arall, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen a deall y Polisi Preifatrwydd hwn.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ni wneud newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn. Os byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd bydd y fersiwn wedi'i diweddaru ar ein gwefan a, lle bo'n briodol, yn cael ei hysbysu i chi drwy'r post neu e-bost. Rydym yn eich cynghori i adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn yn rheolaidd. Drwy barhau i ddefnyddio’r gwasanaethau a’n gwefan rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen a deall y fersiwn diweddaraf o’n Polisi Preifatrwydd.

1. Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, neu am y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at Y Rheolydd Data, Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Brockworth, Caerloyw, GL3 4AD . E-bostiwch ni yn [email protected] neu ffoniwch 01452 651 860.

2. Gwybodaeth a gasglwn

Gallwn gasglu a defnyddio unrhyw ran o'r wybodaeth a restrir isod. Rydym yn cyfeirio at hyn fel 'gwybodaeth bersonol' drwy'r Polisi Preifatrwydd hwn:

2.1 Gwybodaeth bersonol a roddwch i ni

Gallwch chi neu'ch cyflogwr roi gwybodaeth bersonol i ni amdanoch chi trwy ddefnyddio ffurflenni ar-lein a ddarperir ar ein gwefan, llenwi ffurflenni archebu, sefydlu cyfrif gyda ni, neu drwy gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost, neu ddulliau eraill. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, pan ddarperir gwybodaeth bersonol i ni i logi datrysiadau cyfleuster neu wasanaethau cysylltiedig gennym ni. Mae'n bosibl y byddwch chi neu'ch cyflogwr hefyd yn rhoi gwybodaeth bersonol i ni amdanoch chi pan fyddwch chi, neu pan fydd, yn cynnig neu'n darparu nwyddau neu wasanaethau i ni.

Gall gwybodaeth bersonol o’r fath gynnwys:

(a) Gwybodaeth amdanoch chi

(i) Eich enw

(ii) Cyfeiriad a chod post

(iii) Cyfeiriad e-bost

(iv) Rhif ffôn (gan gynnwys rhifau ffôn symudol)

(v) Teitl eich swydd

(vi) Enw'r cwmni

(vii) Cyfeiriad y cwmni

(viii) Gwybodaeth cyfrif

(ix) Rhyw

(x) Dyddiad geni

(xi) Gwybodaeth a ddarparwyd mewn gohebiaeth

(xii) Diweddariadau yn y wybodaeth a ddarparwyd i ni

(b) Gwybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu darparu i chi

(i) Gwybodaeth sydd ei hangen i ddarparu gwasanaethau i chi

(ii) Gwybodaeth am wasanaethau cwsmeriaid

(iii) Rheoli cydberthnasau cwsmeriaid a gwybodaeth farchnata

(c) Gwybodaeth am wasanaethau neu gynhyrchion a gawn gennych chi neu'ch cyflogwr

(i) Eich gwefan

(ii) Gwybodaeth diwydrwydd dyladwy cyflenwyr

(iii) Gwybodaeth cyswllt gwaith (rhif ffôn, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost)

Sylwch fod angen rhai mathau o wybodaeth bersonol arnom fel y gallwn gyflenwi cynhyrchion a darparu gwasanaethau i chi neu'ch cyflogwr, neu fel y gallwch chi neu'ch cyflogwr ddarparu gwasanaethau i ni. Os na fyddwch yn darparu gwybodaeth bersonol o'r fath i ni, neu'n gofyn i ni ei dileu, efallai na fyddwch bellach yn gallu cael mynediad at ein gwasanaethau a'n cynnyrch na darparu nwyddau a gwasanaethau i ni.

2.2 Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch

(a) Bob tro y byddwch yn ymweld â’n gwefan gallwn gasglu unrhyw rai o’r wybodaeth ganlynol yn awtomatig:

(i) gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys y cyfeiriad protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu eich cyfrifiadur â'r rhyngrwyd, enw parth a gwlad sy'n gofyn am wybodaeth, y ffeiliau y gofynnwyd amdanynt, math a fersiwn porwr, mathau a fersiynau ategion porwr, system weithredu a llwyfan;

(ii) gwybodaeth am eich ymweliad, gan gynnwys y ffrwd clicio Lleolwyr Adnoddau Unffurf (URL) llawn i, trwy ac o'n gwefan (gan gynnwys dyddiad ac amser), amser a hyd ymweliadau â thudalennau penodol, gwybodaeth am ryngweithio tudalen (fel sgrolio, cliciau , a llygoden-drosodd), dulliau a ddefnyddir i bori i ffwrdd o'r dudalen, data traffig, data lleoliad, gweflogiau a data cyfathrebu arall a gwybodaeth a ddarperir wrth ofyn am wasanaeth pellach neu lawrlwythiadau.

(b) Gallwn ryng-gipio, monitro a/neu gadw cofnodion o gyfathrebiadau e-bost sy’n mynd i mewn ac yn gadael ein systemau.

(c) Os siaradwch ag un o'n cynrychiolwyr gwerthu, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol y byddwch yn ei rhoi i'r cynrychiolydd gwerthu hwnnw.

(d) Os byddwch yn cysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi o'ch tudalen cyfryngau cymdeithasol a thrwy eich rhyngweithio â ni neu gyda gwybodaeth am ein gwasanaethau.

(e) Os ydych yn gwsmer neu’n gyflenwr (neu gwsmer neu gyflenwr posibl) neu’n gweithio i un ohonynt (gan gynnwys fel ymgynghorydd), efallai y byddwn yn cael gwybodaeth amdanoch oddi ar wefan eich cwmni.

(f) Gallwn gael gwybodaeth bersonol gan ddarparwyr trydydd parti i hyrwyddo a marchnata ein gwasanaethau. Bydd unrhyw farchnata o’r fath yn cael ei wneud yn unol ag adran 10.

3. Defnyddio gwybodaeth

Rydym ni, neu broseswyr data trydydd parti sy’n gweithredu ar ein rhan, yn casglu, defnyddio, ac yn storio’r wybodaeth bersonol a restrir uchod am y rhesymau canlynol:

3.1 Ymweld â’n gwefan:

(a) i’ch galluogi i gael mynediad i’n gwefan a’i defnyddio.

(b) darparu cymorth technegol.

(c) darparu'r wybodaeth, y cynhyrchion a'r gwasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt gennym ni.

(d) sicrhau diogelwch ein gwasanaethau a'n gwefan.

(e) eich adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'n gwefan; a

(f) ar gyfer gwella a chynnal a chadw ein gwefan a pharatoi adroddiadau neu gasglu ystadegau i wella ein cynnyrch a'n gwasanaethau. Bydd manylion o'r fath yn ddienw cyn belled ag y bo'n rhesymol bosibl ac ni fydd modd eich adnabod o'r wybodaeth a gesglir.

3.2 Derbyn nwyddau a gwasanaethau gennych chi.

(a) i’n galluogi i dderbyn a rheoli gwasanaethau gennych chi (gan gynnwys diwydrwydd dyladwy cyflenwyr, adrodd ar daliadau a threuliau ac archwiliadau ariannol).

( b ) ar gyfer cofnodion a rheolaeth iechyd a diogelwch.

(c) cadarnhau gwybodaeth ar CVs a chynnal gwiriadau geirda, i asesu eich addasrwydd chi neu eich cyflogwr i weithio i ni; a

(d) ar gyfer monitro cyfle cyfartal.

3.3 Darparu cynhyrchion a gwasanaethau i chi.

(a) darparu cynhyrchion, gwasanaethau a chymorth perthnasol i chi neu'ch cyflogwr.

(b) i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu faterion sydd gennych am ein cynnyrch a’n gwasanaethau, gan gynnwys unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â sut rydym yn casglu, storio, a defnyddio eich gwybodaeth bersonol, neu unrhyw geisiadau a wneir gennych am gopi o’r wybodaeth sydd gennym. dal amdanoch chi.

(c) i anfon cyfathrebiadau penodol atoch (gan gynnwys dros e-bost neu dros y ffôn) am ein cynnyrch a’n gwasanaethau megis cyhoeddiadau a negeseuon gweinyddol (er enghraifft, gosod newidiadau i’n telerau ac amodau a rhoi gwybod i chi am ein prisiau).

(d) ar gyfer iechyd a diogelwch a sicrhau ansawdd; a

(e) cynnal dadansoddiad ystadegol ac ymchwil marchnad.

3.4

Ar gyfer adroddiadau corfforaethol mewnol, gweinyddu busnes, sicrhau yswiriant digonol ar gyfer ein busnes, sicrhau diogelwch cyfleusterau cwmni, ymchwil a datblygu, a nodi a gweithredu effeithlonrwydd busnes.

3.5

Er mwyn cydymffurfio ag unrhyw weithdrefnau, cyfreithiau a rheoliadau sy’n berthnasol i ni – gall hyn gynnwys lle’r ydym yn ystyried yn rhesymol ei bod er ein budd cyfreithlon neu er lles cyfreithlon eraill i gydymffurfio, yn ogystal â lle mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

3.6

Er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol – gall hyn gynnwys lle rydym yn ystyried yn rhesymol ei fod er ein budd cyfreithlon neu fuddiannau cyfreithlon eraill, yn ogystal â lle mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

3.7

Os byddwch yn cysylltu â ni ar gyfryngau cymdeithasol, i fonitro eich rhyngweithio â ni a’n brand ar-lein, lle mae o fudd cyfreithlon inni wneud hynny ar gyfer ymchwil marchnad ac ar gyfer cynllunio ymgyrchoedd marchnata yn y dyfodol.

3.8

Os ydych yn newyddiadurwr, lle mae er ein budd cyfreithlon i gysylltu â chi i'ch gwahodd i ysgrifennu erthygl newyddion am ein cynnyrch neu wasanaethau; i'ch gwahodd i ddigwyddiadau, anfon deunydd hyrwyddo atoch ac ar gyfer datganiadau i'r wasg.

4. Sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth bersonol

4.1

Rydym yn ystyried bod y seiliau cyfreithiol dros ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol fel y nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn fel a ganlyn:

(a) mae ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol yn angenrheidiol i gyflawni ein rhwymedigaethau o dan unrhyw gontract gyda chi (er enghraifft, i gydymffurfio â thelerau defnyddio ein gwefan yr ydych yn eu derbyn trwy bori ein gwefan a/neu i gydymffurfio â’n contract i darparu gwasanaethau i chi neu eich cyflogwr neu dderbyn gwasanaethau gennych chi); neu

(b) lle nad yw (a) yn berthnasol, mae angen defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon neu fuddiannau cyfreithlon eraill (er enghraifft, er mwyn sicrhau diogelwch ein gwefan). Mae ein buddiannau cyfreithlon yn cynnwys:

(i) rhedeg, tyfu a datblygu ein busnes.

(ii) gweithredu ein gwefan.

(iii) dewis cyflenwyr sydd â'r sgiliau a'r cymwysterau priodol.

(iv) sicrhau amgylchedd gwaith diogel ar gyfer ein staff ac ymwelwyr.

(v) marchnata, ymchwil marchnad a datblygu busnes.

(vi) darparu gwasanaethau i'n cwsmeriaid, gwneud, a derbyn taliadau, darparu gwasanaethau cwsmeriaid a gwybod y cwsmer yr ydym yn darparu gwasanaethau iddo.

(vii) gosod, olrhain a sicrhau cyflawni archebion gyda'n cyflenwyr; a

(viii) at ddibenion gweinyddol grŵp mewnol.

4.2

Yn y dyfodol, efallai y bydd defnydd arall o wybodaeth bersonol arall yn amodol ar eich caniatâd (y gellir ei dynnu’n ôl unrhyw bryd ar ôl ei roi, fel y disgrifir isod). Lle mae hyn yn wir, bydd yr angen hwnnw am ganiatâd yn cael ei nodi yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

4.3

Os byddwn yn dibynnu ar eich caniatâd i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol mewn ffordd benodol, ond eich bod yn newid eich meddwl yn ddiweddarach, gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl drwy gysylltu â ni yn [email protected] a byddwn yn rhoi’r gorau i wneud hynny. Fodd bynnag, os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl, gallai hyn effeithio ar eich gallu i ddarparu gwasanaethau i ni (er enghraifft, os oes angen asesiadau iechyd ar y gwasanaethau hynny sy’n cynnwys defnyddio eich categorïau arbennig o ddata) neu i ni allu darparu gwasanaethau i ni. ti.

5. Cwcis

5.1

Er mwyn sicrhau bod ein gwefan yn cael ei rheoli'n dda ac i hwyluso llywio gwell o fewn y wefan, mae rhai tudalennau'n defnyddio cwcis, sef ffeiliau bach a roddir ar eich porwr rhyngrwyd pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan neu ein gwe-oleuadau, sef delweddau electronig i gyfrif ymwelwyr sydd wedi cyrchu tudalen arbennig. Rydym yn defnyddio cwcis a ffaglau gwe i:

(a) cynnig profiad mwy teilwredig i chi yn y dyfodol, drwy ddeall a chofio eich dewisiadau pori.

(b) rheoli ein gwefan drwy ein galluogi i ddatblygu cynnwys ac ymarferoldeb y wefan i ddiwallu anghenion defnyddwyr yn well.

(c) olrhain gwybodaeth ar ein systemau a nodi categorïau o ddefnyddwyr yn ôl eitemau megis cyfeiriad, math o borwr a thudalennau yr ymwelwyd â nhw; a

(d) dadansoddi nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o'r wefan a sicrhau bod y wefan yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol ac effeithiol.

5.2

Lle rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan, gallwch rwystro'r rhain unrhyw bryd. I wneud hynny, gallwch chi actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol), efallai na fyddwch yn gallu cyrchu ein gwefan i gyd neu rannau ohoni na defnyddio'r holl swyddogaethau a ddarperir trwy ein gwefan.

5.3

Drwy barhau i ddefnyddio ein gwefan a/neu ein gwasanaethau, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis fel y disgrifir yn ein polisi cwcis.

6. Rhannu eich gwybodaeth bersonol

6.1

Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw gwmni sy’n aelod o’n grŵp, lle mae o fudd cyfreithlon i ni wneud hynny at ddibenion gweinyddol mewnol (er enghraifft, sicrhau darpariaeth gyson a chydlynol o wasanaethau i’n cwsmeriaid, gwybodaeth reoli, corfforaethol. strategaeth, cydymffurfio, archwilio a monitro, ymchwil a datblygu a sicrhau ansawdd). Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda'n cwmnïau grŵp lle maent yn darparu cynnyrch a gwasanaethau i ni.

6.2

Byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda'r categorïau canlynol o drydydd partïon:

(a) ein darparwyr gwasanaeth a’n hisgontractwyr, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i broseswyr taliadau, cyflenwyr gwasanaethau technegol a chymorth, yswirwyr, darparwyr logistaidd, a darparwyr gwasanaethau TG.

(b) cwmnïau sy'n ein cynorthwyo yn ein gweithgareddau marchnata, hysbysebu a hyrwyddo; a

(c) darparwyr dadansoddeg a pheiriannau chwilio sy'n ein cynorthwyo i wella ac optimeiddio ein gwefan.

Mae unrhyw drydydd parti yr ydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â nhw yn gyfyngedig (yn ôl y gyfraith a thrwy gontract) yn eu gallu i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben heblaw darparu gwasanaethau i ni. Byddwn bob amser yn sicrhau bod unrhyw drydydd parti yr ydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â nhw yn ddarostyngedig i rwymedigaethau preifatrwydd a diogelwch sy'n gyson â'r polisi preifatrwydd hwn a chyfreithiau perthnasol.

6.3

Byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti:

(a) lle mae er ein budd cyfreithlon i wneud hynny i redeg, tyfu a datblygu ein busnes:

(i) os byddwn yn gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau, gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o'r fath;

(ii) os bydd ein holl asedau neu unrhyw rai o’n hasedau cysylltiedig yn cael eu caffael gan drydydd parti, ac os felly bydd gwybodaeth bersonol a gedwir gennym yn un o’r asedau a drosglwyddir.

(b) os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich gwybodaeth bersonol i gydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, unrhyw gais cyfreithlon gan y llywodraeth neu swyddogion gorfodi’r gyfraith ac y gallai fod yn ofynnol i fodloni gofynion diogelwch cenedlaethol neu orfodi’r gyfraith neu atal gweithgarwch anghyfreithlon.

(c) i orfodi neu gymhwyso ein telerau ac amodau neu unrhyw gytundeb arall neu i ymateb i unrhyw hawliadau, i amddiffyn ein hawliau neu hawliau trydydd parti, i amddiffyn diogelwch unrhyw berson neu i atal unrhyw weithgaredd anghyfreithlon; neu

(d) diogelu ein hawliau, ein heiddo, a diogelwch a hawliau ein staff, ein cwsmeriaid, neu bobl eraill. Gall hyn gynnwys cyfnewid gwybodaeth bersonol â sefydliadau eraill at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

6.4

Ac eithrio fel y manylir yn benodol uchod, ni fyddwn byth yn rhannu, gwerthu na rhentu unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti heb roi gwybod i chi a, lle bo angen, cael eich caniatâd. Os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol mewn ffordd benodol, ond yn newid eich meddwl yn ddiweddarach, dylech gysylltu â ni, a byddwn yn rhoi’r gorau i wneud hynny.

7. Cadw gwybodaeth bersonol

7.1

Nid ydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod hwy nag sydd ei angen at y dibenion y caiff y wybodaeth bersonol ei phrosesu ar eu cyfer. Mae hyd yr amser y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol ar ei gyfer yn dibynnu ar y dibenion yr ydym yn ei chasglu a’i defnyddio ar eu cyfer a/neu fel sy’n ofynnol i gydymffurfio â chyfreithiau perthnasol ac i sefydlu, arfer neu amddiffyn ein hawliau cyfreithiol. Er enghraifft, os ydym wedi casglu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata, hysbysebu neu hyrwyddo, neu oherwydd eich bod wedi nodi eich bod yn dymuno derbyn ein cylchlythyrau neu rybuddion, byddwn yn cadw’r wybodaeth honno cyhyd ag y teimlwn y gallai fod gennych ddiddordeb o hyd. mewn cyfathrebiadau o'r fath. Byddwn yn cadw gwybodaeth sy’n berthnasol i unrhyw gontract sydd gennym gyda chi o gyfnod o 6 blynedd o’r dyddiad y daw’r contract hwnnw i ben. Yn ogystal, gan fod cyfleusterau gofal iechyd ein cwsmeriaid yn tueddu i gael eu hadnewyddu bob deg i bymtheg mlynedd, efallai y byddwn yn cadw eich gwybodaeth am hyd at bymtheg mlynedd o'r dyddiad pan fyddwch yn llogi un o'n cynhyrchion neu'n prynu gwasanaethau gennym ni, fel y gallwn gysylltu â chi ar yr adeg briodol am ein cynnyrch a gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb. Os byddwch yn dweud wrthym, nad ydych yn dymuno derbyn cyfathrebiadau o'r fath mwyach, byddwn yn rhoi'r gorau i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at y dibenion hynny. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i ni gadw copi o'ch gwybodaeth bersonol i'w gynnwys fel “rhestr ataliaeth”, er mwyn sicrhau na fyddwn yn anfon cyfathrebiadau o'r fath atoch yn y dyfodol.

7.2

Mae rhagor o wybodaeth am ba mor hir y byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar gael yn ein Polisi Cadw Data a Rheoli Cofnodion sy’n Cydymffurfio â’r GDPR. Mae copi ar gael ar gais.

8. Diogelwch eich gwybodaeth

8.1

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu gwybodaeth bersonol rhag colled, camddefnydd, datgeliad, newid, mynediad heb awdurdod, diffyg argaeledd, a dinistr ac rydym yn cymryd pob rhagofal rhesymol i ddiogelu cyfrinachedd gwybodaeth bersonol, gan gynnwys trwy ddefnyddio mesurau sefydliadol a thechnegol priodol. Mae mesurau sefydliadol yn cynnwys rheolaethau mynediad ffisegol i'n hadeiladau, cyfyngu mynediad ar sail angen gwybod, hyfforddi staff, parhad busnes digonol a gweithdrefnau adfer ar ôl trychineb a chloi ffeiliau ffisegol mewn cypyrddau ffeilio. Mae mesurau technegol yn cynnwys defnyddio amgryptio, defnyddio pyrth gwe diogel i anfon categorïau arbennig o wybodaeth bersonol, cyfrineiriau ar gyfer mynediad at ein systemau a defnyddio meddalwedd gwrth-firws.

8.2

Wrth ddarparu eich data personol i ni, efallai y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei throsglwyddo dros y rhyngrwyd. Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i ddiogelu’r wybodaeth bersonol a roddwch i ni, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Fel y cyfryw, rydych yn cydnabod ac yn derbyn na allwn warantu diogelwch eich gwybodaeth bersonol a drosglwyddir i'n gwefan a bod unrhyw drosglwyddiad o'r fath ar eich menter eich hun.

8.3

Lle rydym wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych wedi dewis) sy'n eich galluogi i gael mynediad i gyfrif ar-lein, chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi beidio â rhannu cyfrinair ag unrhyw un.

9. Trosglwyddo gwybodaeth bersonol

9.1

Gall y wybodaeth bersonol gael ei defnyddio, ei storio a/neu ei chyrchu gan broseswyr data trydydd parti. Gall hyn fod at y dibenion a restrir yn adran 3 uchod, darparu ein gwasanaethau i chi neu'ch cyflogwr, derbyn gwasanaethau gennych chi neu'ch cyflogwr, prosesu trafodion a/neu ddarparu gwasanaethau cymorth.

9.2

Os byddwn yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch i unrhyw broseswyr data trydydd parti nad ydynt yn perthyn i’r AEE, byddwn yn cymryd mesurau priodol i sicrhau bod y derbynnydd yn diogelu eich gwybodaeth bersonol yn ddigonol yn unol â’r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys:

(a) yn achos endidau sydd wedi’u lleoli yn yr UD, ymrwymo i drefniadau cytundebol safonol a gymeradwyir gan y Comisiwn Ewropeaidd gyda nhw, neu sicrhau eu bod wedi ymrwymo i Darian Preifatrwydd UE-UDA (gweler ymhellach https://www.privacyshield.gov/welcome) ; neu

( b ) yn achos endidau sydd wedi’u lleoli mewn gwledydd eraill y tu allan i’r AEE, ymrwymo i drefniadau cytundebol safonol a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd gyda hwy.

9.3

Mae rhagor o fanylion am y camau a gymerwn i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol yn yr achosion hyn ar gael gennym ni ar gais drwy gysylltu â ni drwy e-bost at [email protected] unrhyw bryd.

10. Gwefannau trydydd parti

10.1

Gall ein gwefan, o bryd i’w gilydd, gynnwys dolenni i wefannau a weithredir gan drydydd partïon gan gynnwys rhwydweithiau partner a’n cwmnïau grŵp. Sylwch fod y Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wybodaeth bersonol a gasglwn yn unig, ac ni allwn fod yn gyfrifol am wybodaeth bersonol sy’n cael ei chasglu a’i storio gan drydydd partïon. Mae gan wefannau trydydd parti eu telerau ac amodau a’u polisïau preifatrwydd eu hunain, a dylech ddarllen y rhain yn ofalus cyn i chi gyflwyno unrhyw wybodaeth bersonol i’r gwefannau hyn. Nid ydym yn cymeradwyo nac yn derbyn fel arall unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys gwefannau trydydd parti neu delerau ac amodau neu bolisïau trydydd parti.

11. marchnata

11.1

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer marchnata drwy e-bost, neu dros y ffôn.

11.2

Mae’n bosibl y byddwn yn anfon cyfathrebiadau marchnata penodol atoch (gan gynnwys cyfathrebiadau marchnata electronig a chyfathrebiadau post uniongyrchol at gwsmeriaid presennol) os yw er ein budd cyfreithlon i wneud hynny at ddibenion marchnata a datblygu busnes.

11.3

Fodd bynnag, byddwn bob amser yn cael eich caniatâd i gyfathrebiadau marchnata uniongyrchol lle mae’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith ac os ydym yn bwriadu datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti ar gyfer marchnata o’r fath.

11.4

Os dymunwch roi’r gorau i dderbyn cyfathrebiadau marchnata, gallwch gysylltu â ni drwy e-bost yn [email protected] unrhyw bryd, drwy ysgrifennu atom yn Gwasanaethau Cwsmeriaid, Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Brockworth, Caerloyw , GL3 4AD neu drwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio a fydd wedi'i lleoli yn ein holl gyfathrebiadau marchnata electronig.

12. Eich hawliau

12.1

Mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech ragor o wybodaeth mewn perthynas â’r rhain neu os hoffech ymarfer unrhyw un ohonynt, cysylltwch â ni drwy e-bost at [email protected] unrhyw bryd. Mae gennych yr hawl i ofyn i ni:

(a) darparu mynediad i unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch.

(b) diweddaru unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol sydd wedi dyddio neu’n anghywir.

(c) dileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch.

(d) cyfyngu ar y ffordd yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol.

(e) atal prosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol.

(f) darparu eich gwybodaeth bersonol i ddarparwr gwasanaethau trydydd parti.

(g) darparu copi i chi o unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch; neu

(h) ystyried unrhyw wrthwynebiadau dilys sydd gennych i’n defnydd o’ch gwybodaeth bersonol.

12.2

Byddwn yn ystyried pob cais o'r fath ac yn darparu ein hymateb o fewn cyfnod rhesymol (a beth bynnag unrhyw gyfnod amser sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith berthnasol). Sylwch, fodd bynnag, y gall gwybodaeth bersonol benodol gael ei heithrio rhag ceisiadau o'r fath mewn rhai amgylchiadau.

12.3

Os yw eithriad yn berthnasol, byddwn yn dweud hyn wrthych wrth ymateb i'ch cais. Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol i gadarnhau pwy ydych chi cyn ymateb i unrhyw gais a wnewch.

13. Sylwadau a chwynion

13.1

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwynion am ein casgliad, defnydd neu storio eich gwybodaeth bersonol, neu os ydych yn dymuno arfer unrhyw un o'ch hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol, e-bostiwch [email protected]. Byddwn yn ymchwilio ac yn ceisio datrys unrhyw gŵyn neu anghydfod o'r fath ynghylch defnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol.

13.2

Gallwch hefyd wneud cwyn i’r awdurdod diogelu data yn y wlad yn yr Undeb Ewropeaidd lle rydym wedi ein lleoli neu lle rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â chynnig gwasanaethau i chi yn yr Undeb Ewropeaidd. Yn y DU, yr awdurdod goruchwylio perthnasol yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ('ICO'). Mae gwybodaeth am sut i wneud cwyn ar gael ar wefan yr ICO https://ico.org.uk/make-a-complaint/. Fel arall, gallwch geisio rhwymedi trwy lysoedd lleol os ydych yn credu bod eich hawliau wedi'u torri.

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon