Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch
Cartref

Ein fframweithiau

Cynlluniau caffael wedi'u teilwra i'ch anghenion.

Rydym yn arbenigwyr ar gynnig datrysiadau cyfleuster gofal iechyd a gefnogir gan ein gwasanaethau clinigol. Gall y rhain fod yn safonol neu'n bwrpasol, eu rhentu neu eu prynu, yn dibynnu ar eich gofynion. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau contractio a gallwn weithio i’ch blaenoriaethau gwariant cyfalaf neu weithredol. Mae ein Mannau Gofal Iechyd ar gael ar sawl fframwaith gwahanol er hwylustod a symlrwydd. Bydd ein tîm yn mynd â chi drwy'r opsiynau ac yn eich arwain bob cam o'r ffordd. 

Ein Fframweithiau

Gwasanaethau Clinigol a Reolir gan SBS y GIG

 • Cyfeirnod y Contract/Rhif Adnabod – Adeiladau Modiwlaidd SBS 10091
 • Lot 3 - Unedau Gofal Iechyd Modiwlaidd i'w Prynu
 • Lot 4 – Unedau Gofal Iechyd Modiwlaidd i'w Hurio

Trosolwg

 • Mae gan y cytundeb fframwaith dair lot sy'n darparu cwmpas cynhwysfawr o fewn y maes darparu gwasanaethau a reolir 
 • Mae meysydd gwariant yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, diagnosteg, delweddu diagnostig, arennol, labordai cathetr, dadheintio, a gwasanaethau cynnal a chadw
 • Mae'r cytundeb fframwaith yn darparu opsiynau ar gyfer datrysiadau OEM neu werthwr niwtral neu gefnogi gwasanaethau ymgynghori

Buddion y Fframwaith:

 • osgoi OJEU
 • Contractau dyfarnu’n uniongyrchol i gyflenwyr cymeradwy – llwybr amserol a chydsyniol i’r farchnad 
 • Gall cystadlaethau bach ar gyfer gofynion pwrpasol helpu i ysgogi canlyniadau cystadleuol
 • Datrysiad pen-i-ben – ystod o feysydd gwariant a chyflenwyr, ymgynghoriaeth, a chontract yn ôl y gofyn
 • Cymorth prosiect pwrpasol – adnodd arbenigol ar sail talu ffi ar gyfer datblygu manylebau, ymgysylltu â rhanddeiliaid, cynnal mini-gystadlaethau
 • Dewis eang o gyflenwyr i adlewyrchu meysydd gwariant lluosog
 • Cwmpas daearyddol llawn y DU
 • Telerau contract hyblyg – Telerau ac amodau contract ar gyfer y cytundeb fframwaith a thelerau ac amodau yn ôl y gofyn a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer y Fframwaith hwn gan Mills a Reeve

Cadwyn Gyflenwi GIG

 • Offer a Reolir a Datrysiadau Gwasanaeth Clinigol (MECSS)
 • Lot 1 – Atebion Gwasanaeth Clinigol Tymor Byr i Ganolig
 • Lot 2 – Offer a Reolir yn y Tymor Hir ac Atebion Gwasanaeth Clinigol

Trosolwg

 • Mae’r cytundeb fframwaith hwn yn cynnig mynediad at wasanaethau sy’n darparu offer wedi’u rheoli’n gwbl bwrpasol a datrysiadau gwasanaeth clinigol o fewn, ond heb fod yn gyfyngedig i, amgylchedd delweddu neu theatr.
 • Gall y gwasanaethau hyn, a ddarperir gyda staff neu hebddynt, helpu i gyrraedd targedau allweddol sy’n ymwneud â gwasanaethau a helpu i leihau ôl-groniad cleifion, gan arwain at ddiagnosis cyflymach i gleifion.
 • Gall cleientiaid ddewis y gwasanaeth a ddarperir, hyd y contract a'r cyflenwr

Buddion y Fframwaith:

 • Gwasanaethau offer a reolir — darparu rhaglenni adnewyddu offer ar sail refeniw 
 • Darparu Canolfannau Diagnostig Cymunedol, lleihau amseroedd diagnosis cleifion
 • Rhaglenni Sgrinio Cenedlaethol o'r dechrau i'r diwedd (archebu, sganio, ac adrodd) ee archwiliadau iechyd yr ysgyfaint 
 • Cyfleoedd arbed trwy Gydgasglu Aml-Ymddiriedolaeth, gan alluogi cleientiaid i gyfuno eu gofynion gwasanaeth i hybu gwell gwerth
 • Pontio'r bwlch pan fydd hen offer yn cael ei ddatgomisiynu a gosodir offer newydd
 • Darparu gwasanaethau cleifion mewn argyfwng, lle mae safle sefydlog yn dod yn anweithredol

Crown Commercial Solutions – Adeiladu Oddi Ar y Safle (Lot 2 - Gofal Iechyd)

 • RM6184 Atebion Adeiladu Oddi ar y Safle
 • Lot 2 – is-Lot 2.1 — Gofal Iechyd

Trosolwg

 • Mae RM6186 Fframwaith Atebion Adeiladu Oddi ar y Safle yn darparu sefydliadau sector cyhoeddus â dylunio, saernïo, darparu ffisegol ac adeiladu neu osod a chynnal a chadw adeiladau parod, yn ogystal â mynediad uniongyrchol i weithgynhyrchwyr ar gyfer ystod gyflawn o atebion adeiladu oddi ar y safle. 
 • Bydd y gwasanaethau a ddarperir gan y cytundeb hwn yn cynnig dewis arall i chi yn lle amgylchedd adeiledig traddodiadol. Byddwch yn gallu prynu neu logi datrysiadau oddi ar y safle sydd wedi'u dylunio a'u gweithgynhyrchu i fanyleb benodol 
 • Bydd cyflenwyr yn cynhyrchu datrysiadau oddi ar y safle ac yn eu danfon yn ffisegol i'ch safle i'w gosod, gan leihau aflonyddwch ac amser arweiniol. 
 • Y cytundeb hwn fydd y man cychwyn, os bydd angen cenedlaethol neu leol am adeiladau parhaol a thros dro

 

Buddion y Fframwaith:

 • Yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf a dulliau modern o adeiladu (MMC) i hyrwyddo arloesedd ac effeithlonrwydd
 • Yn cefnogi mentrau diwydiant mewn cynaliadwyedd, talu prydlon, gwerth cymdeithasol, a sero carbon net
 • Yn cymhwyso egwyddorion llyfr chwarae adeiladu
 • Yn cynnig datrysiad pecyn un contractwr cyflawn — gellir cyrchu popeth sydd ei angen ar gyfer datrysiad adeiladu oddi ar y safle drwy'r fframwaith hwn
 • Cymeradwyaeth cyflenwr drwy broses ddethol drylwyr
 • Opsiynau contract — Contract Peirianneg Newydd (NEC), Tribiwnlys Contractau ar y Cyd (JCT), Contract Partneriaid Prosiect (PC2000), Contract Cynghrair Tymor (TAC-1)
 • Yn darparu gwerth am arian
 • Prisiau safonol – mae’r prisiau uchaf yn sefydlog ar gyfer dwy flynedd gyntaf contract y cytundeb fframwaith
 • Cyfleoedd ar gyfer gostyngiadau pellach mewn prisiau trwy gystadleuaeth bellach, cyfranogiad cynnar contractwyr a rheolaeth risg effeithiol wrth ddyfarnu'n uniongyrchol
 • Cefnogi’r defnydd o ddulliau cost oes gyfan yng ngwariant y sector cyhoeddus (yn ystyried cyfanswm cost cynnyrch neu wasanaeth dros ei oes)

Atebion Masnachol y GIG (Atebion Modiwlaidd/Cyn-ffurf)

 • Atebion Adeiladu Modiwlaidd/Pre-ffabrig
 • Cyfeirnod NHSCS = 5028-3946
 • Lot 1 – Catalog o Gynhyrchion
 • Lot 2 – Prynu a Llogi adeiladau Modiwlaidd/Cyn-ffabrig
 • Lot 3 – Pwrpasol

Trosolwg

 • Mae sefydliadau'r GIG yn aml yn defnyddio adeiladau modiwlaidd/pre-ffabrig i fodloni'r galw cynyddol am gyfleusterau. Maent yn darparu ateb cost-effeithiol ar gyfer sefydlu adeiladau yn gyflym, heb dorri ar draws gwasanaethau
 • Sefydlodd NHS Commercial Solutions Gytundeb Fframwaith ar gyfer Atebion Adeiladu Modiwlaidd/Pre-ffabrig sy’n hygyrch i holl sefydliadau’r GIG a’r sefydliadau sector cyhoeddus ehangach

 

Buddion y Fframwaith:

 • Llwybr cyflym a chydymffurfiol i'r farchnad — yn cwmpasu ystod eang o adeiladau Modiwlaidd/Cyn-ffurf sydd ar gael i'w prynu neu eu llogi
 • Yn caniatáu ar gyfer cyfleusterau pwrpasol — wedi'i ddylunio, ei adeiladu, ei gyflenwi, ei osod a'i gynnal yn unol â gofynion cleientiaid
 • Yn hygyrch i holl sefydliadau’r GIG a’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon
 • Ystod o atebion adeiladu gellir ei gyflawni drwy’r fframwaith, gan gynnwys meddygfeydd bach a mawr (meddygon teulu a deintyddol), wardiau a theatrau ac unedau triniaeth dros dro

Consortiwm Gofal Iechyd Llundain (MB2 - Cyflenwi a Gosod Adeiladau Modiwlaidd)

 • Cyflenwi a Gosod Adeiladau Modiwlaidd (MB2)
 • Lot 4 – Adeiladau Gofal Iechyd Parhaol
 • Lot 5 – Adeiladau Gofal Iechyd Parhaol 

Trosolwg

 • Mae Cytundeb Fframwaith LHC ar gyfer Adeiladau Modiwlaidd, (dylunio, gweithgynhyrchu, cyflenwi a gosod) ar gael i sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ac mae'n ffurfio un o bortffolio Adeiladu, Estyniad ac Adnewyddu LHC.
 • Yn cydymffurfio’n llawn ag OJEU, mae’r Fframwaith Adeiladau Modiwlar yn rhoi mynediad hawdd i sefydliadau’r sector cyhoeddus at systemau adeiladu wedi’u gweithgynhyrchu, cyfeintiol a phaneli oddi ar y safle.

 

Buddion y Fframwaith:

 • Ymrwymiad i ddarparu gwerth cymdeithasol diriaethol a buddion cymunedol, diwallu anghenion lleol a rhanbarthol
 • Uchelgais i adael etifeddiaeth gymdeithasol lle bynnag y bo modd wrth weithio gyda chleientiaid a chwmnïau penodedig 
 • Hyrwyddo, nodi, gweithredu a monitro effaith y cyfalafau gwerth hyn gydol oes y Fframwaith. Gall hyn gael ei gefnogi gan fentrau gwerth cymdeithasol a budd cymunedol ochr yn ochr â chyflawni'r gwaith a chontractau gwasanaeth i ddiwallu anghenion lleol a rhanbarthol

ESPO (Adeiladau Gofal Iechyd Modiwlaidd - Llogi a Phrynu)

 • Cyfeirnod y Fframwaith = m953-22
 • Adeiladau Gofal Iechyd Modiwlaidd – Llogi a Phrynu
 • Lot 2A – Adeiladau Gofal Iechyd Modiwlaidd – Llogi
 • Lot 2B – Adeiladau Gofal Iechyd Modiwlaidd – Prynu

Trosolwg

 • Mae Lot 2B yn ymwneud â phrynu adeiladau gofal iechyd at amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys theatrau llawdriniaethau, wardiau, labordai, fferyllfeydd, meddygfeydd, adrannau damweiniau ac achosion brys, meddygfeydd deintyddol ac ystafelloedd aros. Mae'n cynnig isafswm gwarant 5 mlynedd
 • Gellir defnyddio Lot 2A os penderfynwch logi yn hytrach na phrynu. Mae ganddo'r un warant isafswm o 5 mlynedd ac mae ar gael am gyfnodau rhentu o 26 wythnos

Buddion y Fframwaith:

 • Cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth caffael y DU/UE
 • Amrywiaeth eang o gyfraddau ar gael gan ganiatáu ar gyfer cyfleoedd uniongyrchol yn ôl y gofyn ar gyfer pob math o adeilad modiwlaidd penodol
 • Cyflenwyr cymeradwy – aseswyd pawb a restrir ar y fframwaith yn ystod y broses gaffael o ran eu sefydlogrwydd ariannol, eu hanes, eu profiad, a’u gallu technegol a phroffesiynol
 • Dim taliadau ychwanegol – yr hyn a welwch yw'r hyn rydych chi'n ei dalu 
 • Telerau ac amodau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw yn sylfaen i bob archeb
 • Buddiannau gwerth cymdeithasol gellir ei gael

Ysbyty Iarlles Caer (Modular Turnkey Solutions/CDC)

 • System Brynu Ddeinamig Genedlaethol Arfaethedig (DPS) ar gyfer Capital Turnkey Solutions a Chanolfannau Diagnostig Cymunedol
 • Cyfeirnod = DPS/11/CTS/21/AB
 • Lot 1 – Capital Turnkey Solutions
 • Lot 2 – Canolfannau Diagnostig Cymunedol

Trosolwg

Mae Gwasanaethau Caffael Masnachol Ysbyty Iarlles Caer wedi dyfarnu DPS cenedlaethol aml-gyflenwr ar gyfer atebion un contractwr cyfalaf a chanolfannau diagnostig cymunedol gyda Lotiau 1 a 2

Roedd y cytundeb yn galluogi caffael atebion cyfalaf un contractwr, gan gynnwys gwaith ac offer, ar gyfer canolfannau diagnostig cymunedol i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'u cleifion.

Buddion y Fframwaith:

 • Mynediad am ddim i DPS, arbed amser caffael a chost
 • Gall un cyflenwr gyflenwi un neu fwy o'r elfennau sy'n gysylltiedig â'r gwaith adeiladu: cyflenwi offer, gwaith galluogi, dylunio ac adeiladu, rheoli cyfleusterau, ac ariannu
 • Caffaeliad contract sengl o offer cyfalaf a gwaith galluogi yn arbed amser ac yn sicrhau cydymffurfiaeth
 • Contractau rheoli cyfleusterau ar gael gydag opsiynau cynnal a chadw a gwasanaeth
 • Amrywiaeth o gyflenwyr gyda phrofiad profedig wrth ddarparu atebion un contractwr a chanolfannau diagnostig cymunedol 
 • Gall cwmpas gynnwys opsiynau ariannu, os oes angen
 • Llwybr cydymffurfiol ar gyfer gwaith arbenigol sydd ei angen i sefydlu canolfannau diagnostig cymunedol

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon