Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Ehangu Capasiti'r GIG mewn Ymateb i Bwysau Brys y Gaeaf ar y Cyfeiriadur Gwasanaethau

23 Tachwedd, 2021
< Yn ôl i newyddion
Ar draws cyfres o wrandawiadau tystiolaeth lafar diweddar, mae Pwyllgor Dethol a Iechyd Tŷ’r Cyffredin wedi clywed gan amrywiaeth o arbenigwyr gofal iechyd ar yr ôl-groniad cynyddol o ddewisiadau dewisol a rhestrau aros y GIG, sydd bellach wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed o 5.8 miliwn o gleifion.

Ar draws cyfres o wrandawiadau tystiolaeth lafar diweddar, mae Pwyllgor Dethol a Iechyd Tŷ’r Cyffredin wedi clywed gan amrywiaeth o arbenigwyr gofal iechyd ar yr ôl-groniad cynyddol o ddewisiadau dewisol a rhestrau aros y GIG, sydd bellach wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed o 5.8 miliwn o gleifion. Drwy gydol y sesiynau, mae’r Pwyllgor wedi cael gwybod am y pwysau dwys sy’n wynebu’r GIG i barhau â’r ymateb i COVID-19, tra’n cydbwyso galwadau gofal dewisol; heb sôn am y pryder cynyddol am wasanaethau’r GIG wrth inni fynd i mewn i dymor y gaeaf lle mae galw yn cynyddu'n sylweddol gyda dyfodiad tywydd oer a ffliw.

Wrth i achosion COVID-19 barhau i godi, er gwaethaf llwyddiant cyflwyno'r brechlyn, mae staff ac arweinwyr y GIG yn annog y llywodraeth i weithredu'r hyn a elwir yn 'Cynllun B' - sy'n cynnwys ailgyflwyno mesurau fel gorchuddion wyneb gorfodol - i leddfu'r pwysau ar wasanaethau'r GIG. Derbyniadau dyddiol i ysbytai yn y DU ar gyfer COVID-19 wedi rhagori ar 700 dros yr ychydig wythnosau diwethaf, o gymharu â data o 2020 yn dangos llai na 150 o achosion dyddiol. Er nad yw'r GIG yn atal gwasanaethau ar hyn o bryd, mae pryder bod y cynnydd mewn achosion yn effeithio ar staff - oedd eisoes yn cael trafferth gyda llwythi gwaith anghynaliadwy cyn Covid – a'u gallu i ddarparu gofal cleifion.

Un ffordd y mae’r GIG wedi gallu arloesi a rheoli pwysau ar wasanaethau yw drwy’r Cyfeiriadur Gwasanaethau (DoS) - cyfeiriadur canolog sydd wedi'i integreiddio â llwybrau'r GIG. Mae’n cefnogi clinigwyr, y rhai sy’n delio â galwadau, comisiynwyr a chleifion trwy ddarparu gwybodaeth amser real am y gwasanaethau sydd ar gael a chlinigwyr ar draws yr holl leoliadau gofal sydd ar gael i gefnogi claf mor agos at ei leoliad â phosibl. Yn y bôn, mae'r DoS yn lleihau'r baich ar leoliadau gofal brys, brys ac eilaidd trwy leihau galwadau ambiwlans diangen ac atgyfeiriadau ysbyty.

Mae’r cysyniad DoS yn un sy’n arbennig o allweddol yn ystod misoedd y gaeaf, gan y gellir ymdrin yn gyflym ac yn effeithiol â’r cynnydd mewn salwch risg isel fel ffliw cyffredin a norofeirws gan ddefnyddio’r gwasanaeth yn hytrach na defnyddio adnoddau gofal iechyd acíwt a sylfaenol. Fodd bynnag, mae'r gwasanaeth hwn hefyd mewn perygl o gael ei lethu os na chaiff capasiti ei gynyddu ar frys.

Yn dilyn cyhoeddi’r Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant, mae’r llywodraeth wedi amlinellu bron i £6 biliwn o gyllid i gefnogi’r GIG i fynd i’r afael â’r ôl-groniad. Mae hyn yn cynnwys darpariaethau ar gyfer canolfannau llawfeddygol, Canolfannau Diagnostig Cymunedol, ac ar gyfer gwella seilwaith digidol yn y GIG. Er bod hwn yn ddechrau cadarnhaol yng ngallu'r GIG i reoli a lleddfu'r pwysau ar wasanaethau sylfaenol ac acíwt yn effeithiol, mae Vanguard yn annog y Llywodraeth i fuddsoddi ymhellach yn benodol mewn atebion modiwlaidd cyflym megis canolfannau triniaeth frys ac unedau mân anafiadau.

Mae Vanguard wedi gweld yn uniongyrchol sut mae modiwlaidd uned mân anafiadau (MIU) yn gallu lleddfu’r pwysau ar wasanaethau damweiniau ac achosion brys – a allai fod yn achubiaeth i’r GIG wrth i ni fynd ymlaen i fisoedd y gaeaf. Darparodd Vanguard ateb modiwlaidd ar gyfer Ysbyty Brenhinol Caeredin, a oedd yn profi oedi difrifol yn eu hunedau damweiniau ac achosion brys gan weld 70 yn llai o gleifion y dydd na'r optimwm. Yn y bôn, roedd cleifion mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn aml yn aros am driniaeth ar gyfer anafiadau y byddai'n well eu trin yn rhywle arall.

Gwelodd datrysiad Vanguard osod UMA a allai weithio ochr yn ochr â'r adran damweiniau ac achosion brys i drin cleifion yn well a chyflymu mynediad at driniaeth briodol. Mae'r gwasanaeth yn rhedeg 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos a hyd yma, mae mwy na 3,500 o gleifion wedi derbyn triniaeth ar gyfer ystod o anafiadau a chyflyrau sy'n cael eu trin yn well yn yr UMA nag yn yr Uned Damweiniau ac Achosion Brys. Y canlyniad fu llai o amser aros ar gyfer yr adran damweiniau ac achosion brys a'r gallu i weld mwy o gleifion, tra bod cleifion UMA wedi cael triniaeth gyflymach a mwy addas ar gyfer eu hanafiadau.

Dylid cyflwyno atebion fel hyn fel blaenoriaeth dros y misoedd nesaf i gefnogi'r GIG. Mae cynyddu gallu gan ddefnyddio unedau annibynnol yn sylfaenol yn lleddfu'r pwysau ar leoliadau sylfaenol ac acíwt trwy ddargyfeirio cleifion i ddulliau eraill o driniaeth, tra'n cryfhau gallu ymateb y DoS. Yn hollbwysig, gall helpu i leihau lledaeniad COVID-19 ac mae cleifion yn llai tebygol o ddod i gysylltiad ag eraill wrth aros yn yr adran damweiniau ac achosion brys. Wrth i ni nesáu at y gaeaf a cheisio osgoi 'Argyfwng Gaeaf', rhaid i ffocws y Llywodraeth fod ar atebion cyflym ond pragmatig ar gyfer cynyddu capasiti a lleddfu pwysau ar wasanaethau.

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Gweithio mewn partneriaeth â BRE i sicrhau bod modelu thermol yn bodloni rheoliadau

Mae’r Sefydliad Ymchwil Prydeinig (BRE) yn fusnes byd-eang elw-i-bwrpas sydd wedi bod yn codi safonau yn yr amgylchedd adeiledig ers dros ganrif.
Darllen mwy

Gweithio mewn partneriaeth ag Avi Consulting ar beirianneg strwythurol a chydymffurfiaeth dirgrynu llawr

Mae Vanguard Healthcare Solutions wedi dewis Avi Consulting Ltd, cwmni strwythurol a pheirianneg sifil yn Leeds i weithio gydag ef ar ddau brosiect diweddar, profiadol iawn.
Darllen mwy

Gweithio gyda Phrifysgol Manceinion i sicrhau ymwrthedd tân strwythurol arbenigol

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn gweithio gyda'r goreuon yn y byd academaidd, i gael cwnsler ac ymgynghoriaeth peirianneg strategol ar ystod o ddisgyblaethau i sicrhau ei fod bob amser yn cadw at reoliadau adeiladu, ac yn gweithio i weithdrefnau cadarn.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon