Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Myfyrdodau ar yr Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol

12 Medi, 2021
< Yn ôl i newyddion
Rhaid dysgu gwersi - Ni all sefydlu CDHs a chanolfannau llawfeddygol ledled y DU fod yn ddigon cyflym.

Yr wythnos hon, ochr yn ochr â sesiwn tystiolaeth lafar a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSCC) fel rhan o’i ymchwiliad i’r ôl-groniad yn amseroedd aros y GIG, cyhoeddodd y Prif Weinidog y “rhaglen dal i fyny fwyaf yn hanes y GIG”. Er bod cyllid i gefnogi camau gweithredu sylweddol i fynd i’r afael â’r argyfwng gofal dewisol yn hanfodol, mae’n bwysig bod adnoddau’n cael eu defnyddio i gynyddu gwydnwch gwasanaethau iechyd yn erbyn argyfyngau yn y dyfodol, megis drwy fuddsoddi mewn seilwaith sy’n ehangu capasiti megis Hybiau Diagnostig Cymunedol (CDHs) a canolfannau llawfeddygol.

Roedd y cyhoeddiad yn manylu ar gynlluniau’r llywodraeth i fuddsoddi £12 biliwn y flwyddyn am y 3 blynedd nesaf ar draws y GIG a’r sectorau gofal cymdeithasol, gan enwi’r argyfwng gofal dewisol fel blaenoriaeth i’w ddatrys. Bydd y cyllid sydd newydd ei ryddhau yn cael ei ddefnyddio i ehangu capasiti ysbytai hyd at 110 y cant, gan alluogi 9 miliwn yn fwy o apwyntiadau, sganiau a llawdriniaethau i gael eu cynnal, a bydd yn caniatáu ar gyfer targedau uchelgeisiol y llywodraeth o drin 30 y cant yn fwy o gleifion gofal dewisol erbyn 2023/2024. o gymharu â lefelau cyn-bandemig, i'w bodloni. Ymhellach, disgwylir i gyfran o'r swm hwn gael ei ddefnyddio fel buddsoddiad cyfalaf mewn CDHs. Ochr yn ochr â hyn, clywodd y Senedd gan Ganghellor y Trysorlys a fanylodd ar ymrwymiadau presennol y llywodraeth i ehangu’r gweithlu gofal iechyd trwy ddarparu 50,000 yn fwy o nyrsys a 50 miliwn yn fwy o apwyntiadau gofal sylfaenol i fynd i’r afael â’r ôl-groniad.

Yn ôl amcangyfrifon gan Anita Charlesworth, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Economeg y Sefydliad Iechyd, byddai’n cymryd £17 biliwn i’r llywodraeth leihau amseroedd aros i’r safon 18 wythnos erbyn 2024/2025. Manylodd Charlesworth ar y ffigurau hyn i’r HSCC ddydd Mawrth 7 Medi, gan nodi bod y brasamcan hwn yn cyfrif am bwysau rhestr aros 12.5 miliwn o hyd wrth i gleifion barhau i ddod ymlaen ar ôl peidio â cheisio triniaeth yn ystod y pandemig. Mae’r cyllid sydd newydd ei gyhoeddi yn rhoi’r DU mewn sefyllfa wych i gyrraedd y targed hwn ac yn gosod y genedl ar drywydd addawol i fynd i’r afael â’r ôl-groniad.

Hefyd yn darparu tystiolaeth i’r HSCC yn ystod ei ymchwiliad oedd yr Athro Neil Mortenson, Llywydd Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr (RCSE), a hyrwyddodd sefydlu canolfannau llawfeddygol fel ateb posibl i’r argyfwng hwn. Yn flaenorol, galwodd yr RCSE ar y llywodraeth i gytuno ar 'Fargen Newydd ar gyfer Llawfeddygaeth' a oedd yn manylu ar 12 o argymhellion, gan gynnwys toreth o ganolfannau llawfeddygol ledled y wlad, ac ymrwymiad pum mlynedd gan y llywodraeth i fuddsoddiadau blynyddol o £1bn ar gyfer meddygfeydd fel y gwasanaethau iechyd. gwasanaeth yn parhau i fynd i'r afael â chanlyniadau cymhleth y pandemig a'r ôl-groniad. Mae'r RCSE yn cefnogi'r farn y byddai adeiladu canolfannau llawfeddygol annibynnol, megis y cyfleuster a adeiladwyd gan Vanguard yn Ysbyty'r Frenhines Mary yn Roehampton, yn paratoi meddygfeydd yn well ar gyfer sefyllfaoedd pwysedd uchel, megis pandemigau posibl, ac yn caniatáu iddynt barhau â llawdriniaethau wedi'u cynllunio'n ddiogel. .

O’r dystiolaeth a roddwyd yn ystod ymchwiliad yr HSCC i’r ystadegau a drafodwyd gan y Prif Weinidog yn ystod ei araith i’r Senedd, mae’n amlwg bod mynd i’r afael â’r argyfwng gofal dewisol yn fater o frys a’r gallu i ymateb yn hyblyg i anghenion cyfnewidiol y Gymdeithas. gymuned sy'n peri'r pryder pennaf. Mae angen atebion unigryw i'r pwysau unigryw sy'n wynebu'r GIG. Mae cyfleusterau modiwlar pwrpasol Vanguard yn barod i gynnig atebion o'r fath a gweithredu fel “siopau un stop”, gan gefnogi ysbytai gydag ystod o wasanaethau mewn un lleoliad a lleihau'r pwysau arnynt.

Mae'r dulliau adeiladu modern a ddefnyddir gan Vanguard yn caniatáu i'n hybiau gael eu darparu'n sylweddol gyflymach na chyfleusterau brics a morter traddodiadol, gyda'r safle yn Ysbyty'r Frenhines Mary yn cael ei ddarparu mewn dim ond 4 mis. Byddai sefydlu hybiau llawfeddygol annibynnol a CDHs ar draws y wlad yn trawsnewid y ddarpariaeth gofal iechyd yn y DU, gan gynyddu capasiti’n aruthrol, a darparu atebion chwyldroadol i’r argyfwng gofal dewisol.

I ddyfynnu Dr Goddard yn ystod ymchwiliad yr HSCC, rhaid inni “byth yn gwastraffu argyfwng da”. Rhaid dysgu gwersi o'r ôl-groniad mwyaf erioed mewn gofal dewisol a gwelliannau beiddgar i'r system bresennol i sicrhau bod canlyniadau gwell i gleifion yn cael eu blaenoriaethu. Sefydlu CDHs a chanolfannau llawfeddygol ledled y DU yw'r wers hon - ac ni all y llywodraeth ei dysgu'n ddigon cyflym.

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Vanguard is exhibiting at HEFMA Leadership Forum 2024

We're exhibiting at the HEFMA Leadership Forum 2024 at the International Centre, Telford on the 9th and 10th May 2024
Darllen mwy

Mae cyfleuster “trosglwyddo ambiwlansys” arloesol yn helpu Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gogledd Orllewin Anglia i wella profiad cleifion

Darparodd Vanguard Healthcare Solutions gyfleuster “trosglwyddo ambiwlansys” arloesol i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gogledd Orllewin Anglia, sydd eisoes wedi cefnogi mwy na 15,000 o gleifion.
Darllen mwy

Ysbyty Athrofaol Milton Keynes yn agor theatr symudol newydd i gynyddu capasiti llawfeddygol

Ysbyty Athrofaol Milton Keynes yn agor theatr symudol newydd i gynyddu capasiti llawfeddygol
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon