Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Gall Vanguard helpu i fynd i’r afael â’r diffyg mynediad i theatrau llawdriniaeth, a nodwyd gan yr RCS

2 Chwefror, 2024
< Yn ôl i newyddion
Mae Cyfrifiad Gweithlu Llawfeddygol RCS 2023 yn dangos bod problemau cael mynediad i theatrau llawdriniaeth yn cyfrannu at amseroedd aros hir am driniaeth ysbyty ar draws y DU

Cyfrifiad Gweithlu Llawfeddygol RCS 2023 yn taflu goleuni ar yr heriau a wynebir gan adrannau llawfeddygol yn y DU. Gyda galw cynyddol am wasanaethau llawfeddygol a'r angen am well effeithlonrwydd, mae'r sector gofal iechyd ar bwynt hollbwysig.

Mae Llywydd Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr (RCS England) wedi dweud bod problemau cael mynediad i theatrau llawdriniaeth yn cyfrannu at amseroedd aros hir am driniaeth ysbyty ar draws y DU. Canfu’r cyfrifiad a gynhaliwyd gan RCS England fod mwy na hanner (56%) gweithlu llawfeddygol y DU yn canfod bod mynediad i theatrau llawdriniaeth yn her fawr. Yn destun pryder, mae’r ffigur hwnnw’n codi i 61% ar gyfer pob hyfforddai llawfeddygol, sy’n golygu eu bod yn colli amser hyfforddi gwerthfawr.

Mae’r prif ganfyddiadau’n cynnwys:
  • Dywedodd 56% o ymatebwyr fod mynediad i theatrau yn her fawr a chyfeiriwyd at hyn yn benodol gan 61% o’r holl hyfforddeion llawfeddygol.
  • Dywedodd 52% o'r holl hyfforddeion llawfeddygol fod diffyg amser digonol ar gyfer hyfforddiant.
  • Dywedodd 50% o ymatebwyr ar draws yr holl raddau gyrfa eu bod wedi ystyried gadael y gweithlu yn y flwyddyn ddiwethaf.
  • Dywedodd 61% o ymatebwyr mai gorflino a straen yw'r brif her mewn llawdriniaeth - oherwydd llwythi gwaith gormodol.
  • Mae 64% o’r grŵp oedran 55-64 o lawfeddygon ymgynghorol yn bwriadu ymddeol yn ystod y pedair blynedd nesaf.
“Ar adeg pan fo’r rhestrau aros mwyaf erioed yn parhau ar draws y DU, mae’n destun pryder mawr fod cynhyrchiant y GIG wedi gostwng. Mae’r rhesymau am hyn yn aml-ffactor, ond mae mynediad i theatrau llawdriniaethau a lles staff yn sicr yn chwarae rhan fawr. Os na all timau llawfeddygol gael i mewn i theatrau llawdriniaeth, bydd cleifion yn parhau i aros yn annerbyniol o hir am lawdriniaeth."
Mr Tim Mitchell, Llywydd Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr
“Mae angen cynyddu capasiti theatrau ar fyrder a sicrhau bod y gofodau theatr presennol yn cael eu defnyddio i’r eithaf. Mae llawer o waith i'w wneud hefyd i gadw staff ar bob lefel drwy leihau gorflino a gwella morâl. Mae RCS England yn barod i weithio gyda sefydliadau ymddiriedolaethau’r GIG a byrddau iechyd i ddatblygu polisïau a chanllawiau sy’n gwella lles staff.”
Mr Tim Mitchell, Llywydd Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr

Sut gall Vanguard helpu?

Mae’r RCS wedi gwneud sawl argymhelliad, gan ganolbwyntio ar gynyddu cynhyrchiant i leihau rhestrau aros, sicrhau gweithlu llawfeddygol cynaliadwy, a lleddfu’r pwysau ar staff.

Cynyddu capasiti theatr

Mae angen cynyddu capasiti theatrau ar fyrder drwy sicrhau bod y gofodau theatr presennol yn cael eu defnyddio i’w llawn botensial. Pan fydd theatrau angen eu hadnewyddu wedi'u hamserlennu neu ar frys, gall Vanguard ddarparu capasiti amgen, gyda chyfleuster symudol yn weithredol o fewn wythnosau neu ganolfan theatr fodiwlaidd o fewn misoedd.

Mae'r RCS yn amlygu'r angen i gynyddu nifer y canolfannau llawfeddygol ac i glustnodi gwelyau ar gyfer llawdriniaeth ddewisol. Yn ogystal â darparu modd o leihau rhestrau aros, mae canolfan lawfeddygol hefyd yn amgylchedd gwych ar gyfer hyfforddiant.

Darllenwch ein hastudiaeth achos am sut y gweithiodd Vanguard Sefydliad GIG Prifysgol De Swydd Warwick Ymddiriedolaeth gosod theatr symudol, creu canolfan lawfeddygol a lleihau amseroedd aros yn lleol ac ar gyfer cleifion Ymddiriedolaethau cyfagos. I gael enghraifft o ba mor effeithiol y gall canolfan lawfeddygol adeiladu modiwlaidd fod, darllenwch am gyfadeilad pedair theatr Vanguard yn Ysbyty'r Frenhines Mary yn Roehampton, sy'n cynnwys theatrau llawdriniaeth manyleb uchel, ward adfer, ystafelloedd ymgynghori, cyfleusterau staff a mannau cyfleustodau.

Sicrhau gweithlu llawfeddygol cynaliadwy a lleddfu’r pwysau ar staff

Mae timau llawfeddygol sy'n cael eu gorweithio yn wynebu blinder, gan effeithio ar eu lles ac ansawdd gofal cleifion. Mae’r cyfrifiad yn amlygu’r angen am atebion sy’n lleddfu’r pwysau ar staff llawfeddygol presennol, gan hyrwyddo amgylchedd gwaith iachach a mwy cynaliadwy.

Mae Vanguard Healthcare Solutions yn helpu i fynd i'r afael â'r materion hyn trwy ddarparu cyfleusterau gydag amgylcheddau gwaith a mannau gorffwys y mae timau llawfeddygol yn eu haeddu. Mae ychwanegu adeilad modiwlaidd pwrpasol at theatr symudol yn caniatáu i anghenion unigryw Ymddiriedolaeth gael eu diwallu o fewn cyfnod byr o amser. Trwy weithio gyda Vanguard i ddarparu amgylchedd sy'n ffafriol i hyfforddiant, mae Ymddiriedolaethau'n gwella eu cynhyrchiant ac yn denu staff, yn ogystal â helpu i ddarparu ateb i broblemau cenedlaethol.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy am sut y gall Vanguard eich helpu i fynd i'r afael â'r heriau a amlygwyd yn y cyfrifiad? Cysylltwch â ni yn [email protected]

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Mae Vanguard yn arddangos yn Ystadau Gofal Iechyd 2024

Cynhadledd ac arddangosfa Sefydliad Peirianneg Gofal Iechyd a Rheoli Ystadau (IHEEM) - 8fed a 9fed Hydref 2024, Manceinion Ganolog.
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn Fforwm Arweinyddiaeth HEFMA 2024

Rydym yn arddangos yn Fforwm Arweinyddiaeth HEFMA 2024 yn y Ganolfan Ryngwladol, Telford ar 9 a 10 Mai 2024
Darllen mwy

Mae cyfleuster “trosglwyddo ambiwlansys” arloesol yn helpu Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gogledd Orllewin Anglia i wella profiad cleifion

Darparodd Vanguard Healthcare Solutions gyfleuster “trosglwyddo ambiwlansys” arloesol i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gogledd Orllewin Anglia, sydd eisoes wedi cefnogi mwy na 15,000 o gleifion.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon