Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Sut mae Cyfleusterau Modiwlaidd yn Cynnig Cynhwysedd Uwch

20 Medi, 2023
< Yn ôl i newyddion
Ychwanegu gallu o fewn ychydig fisoedd gyda modiwlaidd

Boed yn apwyntiadau meddygol, profion diagnostig, neu driniaethau, mae ôl-groniadau yn cael goblygiadau difrifol ar ganlyniadau cleifion a'r system gofal iechyd yn gyffredinol. Mae'r galw cynyddol am wasanaethau a chyfyngiadau cyllidebol wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn amseroedd aros i gleifion sy'n ceisio sylw meddygol. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater dybryd hwn, gall gweithredu cyfleusterau modiwlaidd yn y GIG gynnig ateb ymarferol. Mae gan gyfleusterau modiwlaidd, strwythurau parod y gellir eu cydosod a'u haddasu'n gyflym, y potensial i wella gallu'r GIG, lleihau amseroedd aros, a gwella profiad cyffredinol y claf. 

Her Amseroedd Aros y GIG

Mae'r GIG wedi bod yn mynd i'r afael ag amseroedd aros hir ar gyfer triniaethau amrywiol, profion diagnostig ac apwyntiadau arbenigol. Mae cyfuniad o ffactorau'n cyfrannu at y mater hwn, gan gynnwys poblogaeth sy'n heneiddio, mwy o alw am wasanaethau, prinder staff meddygol, yn ogystal ag, ac yn bwysig, gofod corfforol cyfyngedig mewn cyfleusterau gofal iechyd traddodiadol. Mae'r heriau hyn wedi rhoi pwysau aruthrol ar y seilwaith gofal iechyd presennol, gan arwain at amseroedd aros hwy, oedi cyn gwneud diagnosis, a chyfaddawdu canlyniadau cleifion. 

Manteision Cyfleusterau Modiwlaidd

Mae adeiladu modiwlaidd oddi ar y safle yn cynnig nifer o fanteision. O fewn ychydig fisoedd mae'n darparu adeiladau a chyfleusterau newydd i ymddiriedolaethau'r GIG sy'n ddigon hyblyg i'w dylunio ar gyfer anghenion gofal iechyd pwrpasol.

Prif fantais cyfleusterau modiwlaidd yw'r gallu i'w defnyddio'n gyflym. Mae natur parod adeiladau modiwlaidd yn galluogi cydosod cyflym a rhwyddineb adeiladu. Yn wahanol i adeiladu confensiynol, a all gymryd blynyddoedd, gall cyfleusterau modiwlaidd fod yn barod i'w defnyddio mewn ffracsiwn o'r amser. Mae'r broses garlam hon yn sicrhau y gellir cyflwyno capasiti meddygol ychwanegol yn gyflym, gan fynd i'r afael â'r angen uniongyrchol i leihau amseroedd aros lle mae seilwaith gofal iechyd yn gyfyngedig.

Mantais hanfodol arall yw cost effeithiolrwydd modiwlaidd. Mae'r GIG o dan gyfyngiadau ariannol ac nid yw cyllidebau ar gael ar gyfer ailwampio seilwaith gofal iechyd ar raddfa fawr, gan gynnwys y ffaith na fydd adeiladau sy'n cael eu hadnewyddu neu eu hadeiladu yn gweithredu am gyfnodau hir o amser. Mae adeiladu cyfleusterau gofal iechyd traddodiadol hefyd yn gostus, a gall amseroedd adeiladu hir gynyddu costau ymhellach. Mewn cyferbyniad, mae cyfleusterau modiwlaidd yn fwy cost-effeithiol oherwydd eu proses weithgynhyrchu symlach a llinellau amser adeiladu byrrach. Gellir ailgyfeirio'r arbedion cost hyn tuag at wella gofal cleifion a lleihau amseroedd aros ymhellach.

Gall cyfleusterau modiwlaidd hefyd gael eu teilwra i anghenion gofal iechyd penodol, gan roi cyfle i ddylunio mannau sy'n gwneud y gorau o lif cleifion ac yn gwella effeithlonrwydd. Boed yn ystafelloedd triniaeth ychwanegol, canolfannau diagnostig, neu glinigau cleifion allanol, gellir addasu strwythurau modiwlaidd yn hawdd i fodloni gofynion esblygol ysbytai a chyfleusterau iechyd y GIG.

Mae'r potensial i ail-bwrpasu adeiladau modiwlaidd a'u hygludedd yn galluogi darparwyr gofal iechyd i addasu i ofynion gofal iechyd newidiol. Gellir defnyddio cyfleusterau modiwlaidd i ranbarthau sy'n profi ymchwydd yn y galw neu ardaloedd sydd â seilwaith meddygol cyfyngedig, gan helpu i ddosbarthu llwythi cleifion yn fwy cyfartal a lleihau amseroedd aros mewn rhanbarthau pwysedd uchel.

At hynny, gall cyfleusterau modiwlaidd integreiddio'n ddi-dor â'r seilwaith gofal iechyd presennol, gan sicrhau parhad gofal cleifion. Gellir eu cysylltu ag ysbytai neu ganolfannau gofal iechyd, gan ganiatáu ar gyfer atgyfeiriadau cleifion effeithlon, a rheoli gofal cydgysylltiedig.

Yn olaf, mae adeiladu modiwlaidd yn aml yn ymgorffori deunyddiau ecogyfeillgar a systemau ynni-effeithlon, gan alinio ag ymrwymiad y GIG i gynaliadwyedd ac, ar yr un pryd, darparu gwasanaethau effeithlon a hygyrch.

Mewn ymateb i'r achosion o COVID-19, sicrhaodd Vanguard Healthcare Solutions rai cyfleusterau modiwlaidd ychwanegol i gefnogi darparwyr gofal iechyd yn Ewrop i gynllunio capasiti a'r angen am fwy o wydnwch o ganlyniad i'r argyfwng parhaus. Darllenwch fwy yma: Mae datrysiadau modiwlaidd yn darparu capasiti COVID-19 ychwanegol - Vanguard Healthcare Solutions

Cysylltwch â Nigel Knight yma i drefnu apwyntiad i drafod sut y gall atebion modiwlaidd Vanguard eich helpu.

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Ysbyty Tees Iechyd Nuffield ac Vanguard yn dechrau adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd i helpu cleifion y GIG a phreifat

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau creu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty Tees Iechyd Nuffield, sy'n rhan o elusen ehangach Nuffield Health. Mae Vanguard Healthcare Solutions yn arwain y gwaith o adeiladu'r estyniad dwy stori pwrpasol i gartrefu dwy theatr lawdriniaeth fodern, eang, gan ddisodli dwy theatr lawdriniaeth bresennol yr ysbyty, sy'n 43 oed.
Darllen mwy

Gall Vanguard helpu i fynd i’r afael â’r diffyg mynediad i theatrau llawdriniaeth, a nodwyd gan yr RCS

Mae Cyfrifiad Gweithlu Llawfeddygol RCS 2023 yn dangos bod problemau cael mynediad i theatrau llawdriniaeth yn cyfrannu at amseroedd aros hir am driniaeth ysbyty ar draws y DU
Darllen mwy

Mae Vanguard yn dod â Theatr Lawdriniaeth Llif Laminar i Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024

Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024 - 8 Chwefror 2024, Stadiwm Etihad, Manceinion
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon