Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Oeddech chi'n gwybod bod Vanguard yn darparu cyfleusterau modiwlaidd ar gyfer Gofal Iechyd Cymunedol, yn ogystal ag Aciwt?

8 Awst, 2023
< Yn ôl i newyddion
Sut mae cyfleusterau modiwlaidd yn esblygu, ac yn hollbwysig, pam Vanguard?

Mae cyfleusterau modiwlaidd mewn gofal iechyd wedi cael eu hystyried ers amser maith fel atebion dros dro, cyflym i fynd i'r afael â materion dybryd. Fodd bynnag, mae'r strwythurau parod hyn wedi esblygu'n sylweddol dros y degawd diwethaf, gan gynnig mwy na dim ond atgyweiriad tymor byr. Maent bellach yn cyflwyno ystod o bosibiliadau, o dreialu arferion a thechnolegau meddygol arloesol i ddarparu diagnosteg yn y gymuned a gofal y tu allan i ysbytai acíwt. installation of modular bay Esblygiad cyfleusterau gofal iechyd modiwlaidd Yn hanesyddol, mae technegau adeiladu modiwlaidd ac adeiladau cyfeintiol wedi'u defnyddio yn y sector gofal iechyd. Mae gweithgynhyrchwyr oddi ar y safle wedi bod yn cyflenwi adeiladau gofal iechyd ers blynyddoedd, er eu bod yn cael eu hystyried yn aml fel 'bocsys' neu 'gregyn' syml sy'n gwasanaethu anghenion dros dro heb lawer o bwyslais ar estheteg na soffistigedigrwydd. Fodd bynnag, dros y degawd diwethaf, mae'r cysyniad o gyfleusterau modiwlaidd wedi datblygu'n sylweddol. Nawr, gellir cyflawni ystod eang o atebion, yn amrywio o feysydd clinigol i theatrau llawdriniaeth llawn offer, wedi'u dylunio'n gywrain i integreiddio'n ddi-dor â seilwaith ysbytai presennol. Y tu hwnt i atebion dros dro Gall cyfleusterau gofal iechyd modiwlaidd chwarae rhan arwyddocaol wrth dreialu dulliau cyflwyno llawfeddygol newydd, modelau gofal, a thechnolegau blaengar. Y fantais yw'r gallu i arbrofi ac arloesi heb amharu ar arferion gofal iechyd presennol. Mae'r cyfleusterau hyn yn gweithredu fel sail ar gyfer profi syniadau newydd, gan liniaru risgiau cyn gweithredu ar raddfa lawn. Ar ben hynny, gallant hwyluso diagnosteg a gofal yn y gymuned, gan ddod â gwasanaethau meddygol yn agosach at gleifion a lleihau'r baich ar leoliadau ysbyty acíwt traddodiadol. Ymgorffori Hybiau Diagnostig Cymunedol Mae gan gyfleusterau modiwlaidd y potensial i ddod yn sylfaen i Hybiau Diagnostig Cymunedol cynlluniedig, a gynlluniwyd i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yn uniongyrchol i gymunedau lleol. Gall y canolfannau hyn weithredu fel pwynt canolog ar gyfer diagnosteg, gofal ataliol, ac ymyrraeth gynnar, gan leddfu’r straen ar sefydliadau gofal iechyd mwy a gwneud y defnydd gorau o adnoddau. Trwy integreiddio cyfleusterau modiwlaidd i ganolfannau o'r fath, gall darparwyr gofal iechyd sicrhau bod gofal yn cael ei ddarparu'n amserol ac yn effeithlon i boblogaeth ehangach. Integreiddio parhaol ac ehangu di-dor Yn groes i gamsyniadau cyffredin, nid oes angen i atebion modiwlaidd fod yn rhai dros dro yn unig. Gyda datblygiadau mewn technegau adeiladu, mae bellach yn bosibl creu estyniadau parhaol i ysbytai presennol gan ddefnyddio cysyniadau modiwlaidd. Gall y strwythur modiwlaidd asio'n gytûn â dyluniad gwreiddiol yr adeilad, gan ddarparu gofod ychwanegol wrth gynnal estheteg ac ymarferoldeb y cyfleuster. Mae'r integreiddio hwn yn sicrhau parhad gofal ac yn gwella'r seilwaith gofal iechyd cyffredinol. Manteision rhoi seilwaith hyblyg ar waith Mae mabwysiadu cyfleusterau modiwlaidd yn cynnig nifer o fanteision i sefydliadau gofal iechyd. Yn gyntaf, mae'n caniatáu i ysbytai gadw rheolaeth dros lwybr y claf, gan sicrhau llif gofal di-dor ac effeithlon. Yn ail, mae amser segur gweithredol yn ystod adeiladu neu adnewyddu yn cael ei leihau'n sylweddol, gan leihau aflonyddwch i wasanaethau meddygol. Yn ogystal, mae gweithredu datrysiadau modiwlaidd yn gyflym yn trosi'n arbedion cost o gymharu â dulliau adeiladu traddodiadol, sy'n aml yn golygu llinellau amser estynedig a threuliau uwch. Pam Vanguard Healthcare Solutions? Wedi'i wneud gan ymarferwyr, ar gyfer practitioners Ers 2000, mae Vanguard Healthcare Solutions wedi cefnogi mwy na 100 o ysbytai yn y DU ac mae’n rhan o fframwaith Cadwyn Gyflenwi’r GIG. Rydym yn cynnig cyfleusterau clinigol amrywiol, gan gynnwys theatrau llawdriniaethau symudol ar gyfer triniaethau gwahanol. Mae ein harbenigedd clinigol cryf yn ein gosod ar wahân i ddarparwyr eraill. Mae ein cyfleusterau modiwlaidd wedi’u hadeiladu’n bwrpasol – wedi’u gwneud gan ymarferwyr ar gyfer ymarferwyr. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ehangu ein gwasanaethau i gynnwys theatrau llawdriniaeth llif laminaidd, ystafelloedd endosgopi, ac unedau diheintio endosgop symudol. Yn ogystal â chyflenwi offer, rydym hefyd yn darparu perifferol a su modular ward external gwasanaethau pport, yn cynnig atebion un contractwr. Mae Vanguard yn pwysleisio partneriaeth ag ysbytai, gan anelu at ddarparu atebion cyfannol wedi'u teilwra i gyd-destun unigryw pob cleient. Mae ein dull "Partneriaeth Gyfan" yn canolbwyntio ar dri maes allweddol: arbenigedd clinigol, arloesi a chydymffurfiaeth peirianneg, a rhagoriaeth gwasanaeth. Ac, mae gennym ni hanes o gynyddu capasiti ysbytai, fel y gwnaethom ni yma gydag Ysbyty Victoria Blackpool, gyda chyflwyno cyfleuster ward modiwlaidd pwrpasol 24 gwely.

Cysylltwch â Nigel Knight yma i drefnu apwyntiad i drafod sut y gall atebion modiwlaidd Vanguard eich helpu.

Rhannwch hwn:

< Yn ôl i newyddion

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Ysbyty Tees Iechyd Nuffield ac Vanguard yn dechrau adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd i helpu cleifion y GIG a phreifat

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau creu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty Tees Iechyd Nuffield, sy'n rhan o elusen ehangach Nuffield Health. Mae Vanguard Healthcare Solutions yn arwain y gwaith o adeiladu'r estyniad dwy stori pwrpasol i gartrefu dwy theatr lawdriniaeth fodern, eang, gan ddisodli dwy theatr lawdriniaeth bresennol yr ysbyty, sy'n 43 oed.
Darllen mwy

Gall Vanguard helpu i fynd i’r afael â’r diffyg mynediad i theatrau llawdriniaeth, a nodwyd gan yr RCS

Mae Cyfrifiad Gweithlu Llawfeddygol RCS 2023 yn dangos bod problemau cael mynediad i theatrau llawdriniaeth yn cyfrannu at amseroedd aros hir am driniaeth ysbyty ar draws y DU
Darllen mwy

Mae Vanguard yn dod â Theatr Lawdriniaeth Llif Laminar i Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024

Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024 - 8 Chwefror 2024, Stadiwm Etihad, Manceinion
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon