Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Diwrnod Cenedlaethol Ystadau a Chyfleusterau Gofal Iechyd 2022

15fed Mehefin 2022
< Yn ôl i ddigwyddiadau
Mae'r diwrnod Ystadau a Chyfleusterau Gofal Iechyd Cenedlaethol cyntaf yn cael ei helpu ar 15 Mehefin 2022 i gydnabod a dathlu ymdrechion aruthrol yr holl staff ystadau a chyfleusterau a'u rôl yn narpariaeth hanfodol gwasanaeth hanfodol.

Afraid dweud bod y blynyddoedd diwethaf wedi achosi straen sylweddol ar staff sy’n gweithio ym mhob maes o’r GIG a systemau gofal iechyd, gyda mwy o bwysau ar y rhai sy’n gweithio o fewn ystadau a chyfleusterau i addasu i’r heriau a gododd.

Yn wir, creodd y pandemig diweddar angen am ofod clinigol mwy hyblyg mewn ysbytai, diolch i ffocws uwch ar reoli heintiau a'r ôl-groniad cynyddol o ofal dewisol. Y cyntaf Diwrnod Cenedlaethol Ystadau a Chyfleusterau Gofal Iechyd yn cael ei gynnal ar 15ed Mehefin 2022 i gydnabod a dathlu ymdrechion aruthrol yr holl staff ystadau a chyfleusterau a’u rôl yn y ddarpariaeth hollbwysig o wasanaethau hanfodol.

Ochr yn ochr â'r ôl-groniad cynyddol o ofal dewisol a gyrhaeddodd y nifer uchaf erioed £6.2 miliwn Ym mis Ebrill 2022, mae’r GIG wedi wynebu mater dybryd arall dros y blynyddoedd diwethaf, sef dirywiad yr ystâd bresennol. Yn wir, mae adroddiadau diweddar wedi dangos bod llawer o ystâd y GIG mewn cyflwr gwael ac angen ei hadnewyddu, gan greu her bellach i staff ystadau addasu ac ad-drefnu gofod tra hefyd yn cynnal y capasiti gorau posibl. Mae gweithwyr proffesiynol E&F yn gyfrifol am gynnal a rheoli ôl troed ystad o ormodedd 24 miliwn metr sgwâr ar draws Ymddiriedolaethau GIG yn Lloegr, fodd bynnag, amcangyfrifir bod tua 1.5 miliwn nid yw metr sgwâr o’r gofod hwn yn cael ei ddefnyddio o ganlyniad i seilwaith hen ffasiwn a pheryglus. Ymhellach, dywedodd Robert Naylor yn a 2017 heb fuddsoddiad sylweddol, 'bydd ystâd y GIG yn parhau i fod yn anaddas i'r diben a bydd yn parhau i ddirywio', gan amlygu gwir faint yr her a wynebir gan Ymddiriedolaethau GIG a Byrddau Iechyd ledled y DU. Yn dilyn ymchwydd yn y galw am gapasiti dros y blynyddoedd diwethaf, mae staff E&F wedi cael eu gorfodi i addasu a dod o hyd i atebion ychwanegol er mwyn optimeiddio gofal cleifion. Bydd yr ôl-groniad gofal wedi’i gynllunio y soniwyd amdano eisoes yn effeithio ar y GIG am flynyddoedd i ddod ac mae hyn, ynghyd â ffocws uwch ar reoli heintiau ac ystâd GIG hen ffasiwn, wedi creu her aruthrol i staff E&F wrth iddynt baratoi ar gyfer 'y normal newydd'. Mae ymdrechion i fynd i'r afael â hyn wedi cynnwys cyflwyno cyfleusterau annibynnol, megis y canolfannau llawfeddygol gosod yn y ddau Ysbyty'r Frenhines Mary yn Roehampton ac Ysbyty'r Tywysog Phillip yn Llanelli, i gynyddu'r capasiti yn gyflym. Nid yw datrysiadau Dulliau Adeiladu Modern (MMC) yn newydd, ond maent wedi dod yn fwyfwy perthnasol i fynd i’r afael â materion capasiti brys diolch i’w natur hyblyg, gan ganiatáu iddynt gael eu hailgyflunio dros amser i fynd i’r afael ag anghenion presennol y darparwr gofal iechyd, agwedd sy’n ddim mor bosibl o fewn ystâd bresennol y GIG.

Nid tasg fawr fu trawsnewid ystadau ysbytai, yn enwedig wrth wynebu heriau pandemig byd-eang a’r angen i gynnal effeithlonrwydd gweithredol cymaint â phosibl. Y gobaith yw y bydd y diwrnod cenedlaethol hwn o gydnabyddiaeth yn tynnu sylw at wir faint y gwaith a wneir gan dimau E&F y tu ôl i'r llenni sy'n galluogi staff wyneb blaen i ddarparu'r lefelau gofal gorau posibl.

Rhannwch hwn:

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Mae Vanguard yn dod â Theatr Lawdriniaeth Llif Laminar i Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024

Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024 - 8 Chwefror 2024, Stadiwm Etihad, Manceinion
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn European Healthcare Design 2024

Rydym yn arddangos yn European Healthcare Design 2024 yng Ngholeg Brenhinol y Ffisigwyr, Llundain ar 10 - 12 Mehefin.
Darllen mwy

Ein Arddangosfa yn Ystadau Gofal Iechyd 2023

Cynhadledd ac arddangosfa Sefydliad Peirianneg Gofal Iechyd a Rheoli Ystadau (IHEEM) - 10 ac 11 Hydref 2023, Manchester Central.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon