Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch
Cartref

Ymarferydd Theatr

Fel Ymarferydd Theatr, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal cleifion ar gyfleusterau symudol Vanguard ar ran ysbyty cynnal.

Rydym yn ddarparwr gwasanaethau clinigol a seilwaith rhyngwladol Prydeinig, sy’n eiddo preifat, sy’n cefnogi cleientiaid gofal iechyd ledled y DU a ledled y byd.

Mae ein cyfleusterau modiwlaidd a symudol sydd wedi'u dylunio a'u hadeiladu'n bwrpasol yn darparu Theatrau Llawdriniaeth, Wardiau, Ystafelloedd Endosgopi ac unedau dadheintio a diagnostig newydd neu rai yn eu lle. Fel rhan o'n datrysiad i'n cleientiaid rydym hefyd yn eu cefnogi gyda thimau ac offer clinigol.

Gyda thîm sy'n tyfu'n gyflym o dros 150 o gydweithwyr yn rhyngwladol, mae ein gwerthoedd yn diffinio sut rydym yn gwneud busnes â'n cwsmeriaid, yn fewnol ac yn allanol: Yn canolbwyntio ar y claf; Arloesol; Ymatebol; Angerddol; Gwaith tîm.

Rydych chi'n ymuno â ni ar ran gyffrous o'n taith wrth i ni dyfu ac arallgyfeirio.

Crynodeb o Swydd

Fel Ymarferydd Theatr, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal cleifion ar gyfleusterau symudol Vanguard ar ran ysbyty cynnal. Bydd gennych brofiad cyfredol o fewn o leiaf ddau o'r prif feysydd gwaith, anestheteg, prysgwydd llawfeddygol, adferiad ac endosgopi.

Ymhlith y cyfrifoldebau mae cynnal amgylchedd gwaith diogel ac effeithlon bob amser a sicrhau bod safon uchel o arbenigedd a phroffesiynoldeb yn cael ei gynnal ym mhob gweithgaredd clinigol. Gwneir hyn trwy gymhwyso polisïau a gweithdrefnau ysbyty Cwmni a Chwsmer yn drylwyr ac yn gyson.

Efallai y bydd gofyn i chi weithio fel rhan o dîm Vanguard, fel unig gynrychiolydd Vanguard mewn tîm ysbyty lletyol neu hwylusydd uned.

Hyblygrwydd 

Mae angen hyblygrwydd ar gyfer y swydd gan ei bod yn golygu teithio sylweddol o fewn y DU, gan gynnwys aros dros nos ac amser oddi cartref.

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Dangos gwybodaeth am yr unedau Vanguard gan gynnwys gwiriadau dyddiol, wythnosol a misol.
 • Sicrhau bod yr uned yn parhau i fod yn weithredol trwy wneud yn siŵr bod yr holl offer a systemau uned yn gweithio'n iawn, a bod yr amgylchedd yn ddiogel ac yn lân.
 • Adrodd am ddigwyddiadau lle bo'n briodol.
 • Datblygu arfer clinigol trwy rannu gwybodaeth â gweithwyr proffesiynol eraill a chymryd rhan yn y broses archwilio clinigol.
 • Datblygu a chynnal cyfathrebu a pherthnasoedd da gyda'r holl gydweithwyr yn Vanguard a'r holl staff ar safleoedd Cwsmeriaid.
 • Cynrychioli'r cwmni o ddydd i ddydd gyda'r ysbyty Cwsmer.
 • Parodrwydd i ddysgu sgiliau cyflenwol gan gynnwys Endosgopi a nyrsio ward.
 • Gweithio o fewn amgylchedd Endosgopi neu ward pan fo angen.
 • Gweithredu fel Warden Tân yr uned yn unol â disgrifiad swydd Warden Tân Vanguard, yn ôl yr angen.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir i chi eu cyflawni.
 • Sicrhau bod Datblygiad Proffesiynol Parhaus personol a chofrestriad proffesiynol perthnasol yn cael eu cynnal.
 • Disgwylir i bob gweithiwr hyrwyddo a gweithio o fewn fframwaith rheoli ansawdd Vanguard bob amser

Gwybodaeth, sgiliau a phrofiad

Hanfodol
 • Cymhwyster proffesiynol, perthnasol yn ymwneud â'r maes gwaith hwn (HCPC yr NMC) gyda chofrestriad cyfredol.
 • Profiad mewn dau o'r canlynol: anesthetig; prysgwydd llawfeddygol; adferiad gyda pharodrwydd i hyfforddi mewn trydydd cymhwysedd.
 • Profiad a chymhwysedd clinigol amlwg o fewn theatrau llawdriniaeth.
 • Deiliad trwydded yrru lawn gyfredol y DU.
 • Agwedd hyblyg ac addasadwy gyda'r gallu i addasu mewn amgylcheddau sy'n newid yn barhaus.
 • Rhagweithiol a hunan-gymhellol gyda pharodrwydd i ddysgu sgiliau newydd.
 • Meddu ar lefel uchel o hunanymwybyddiaeth.
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac o fewn tîm.
 • Dealltwriaeth o arfer cyfredol o fewn gofal iechyd.
 • Sgiliau Rheoli Perthynas a Chyfathrebu.
 • Sgiliau Microsoft Office i gynnwys MSExcel, MSWord.
dymunol
 • Hyfforddiant gorfodol perthnasol cyfredol ee: codi a chario; dadebru; rheoli heintiau.

Ein manteision

Ffordd o fyw

Gwyliau Blynyddol
 • 5 wythnos y flwyddyn (Ebrill – Mawrth) + gwyliau banc y DU. + opsiwn i brynu / gwerthu 1 wythnos o wyliau blynyddol.
Car
 • Lwfans neu gar cwmni
Cynllun Gostyngiad Gweithwyr
 • Cynllun disgownt ar-lein ar gyfer darparwyr manwerthu, iechyd, hamdden a ffordd o fyw
Sicrwydd Bywyd
 • 4 x Cyflog Blynyddol, hyd at 75 oed
Pensiwn
 • Cyfraniad cwmni o 5%. Cyfraniadau gweithwyr yw 5% y gellir eu cynyddu ar unrhyw adeg.
Cyfeillgar i'r Teulu
 • Absenoldeb Mamolaeth a Thâl Statudol
 • Absenoldeb Tadolaeth a Thâl Statudol
 • Absenoldeb Rhiant a Rennir a Thâl Statudol
Cydnabyddiaeth gweithiwr
 • gwobrau Vanguardian
 • Digwyddiadau dathlu staff
 • Gwobrau gwasanaeth hir
 • Cynllun cyfeirio gweithwyr

Amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu

ESG

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau o ddifrif ac yn gweithio mewn partneriaeth ag ARK Business Conservation Projects a Year Hear, mae gennym gyfleoedd i aelodau’r tîm gymryd rhan mewn gweithgareddau a mentrau sy’n cefnogi ein strategaeth ESG: gan gynnwys diwrnodau gwirfoddolwyr; cyfraniad amgylcheddol, a phrosiectau cynaliadwy.

Lles

Tâl Salwch
 • Hyd at 4 wythnos o gyflog llawn (ar ôl 3 blynedd o wasanaeth).
COVID-19
 • Rydym yn cefnogi'r rhaglen frechu ac yn annog pob gweithiwr i gael ei frechu.
 • Ar gyfer COVID a gadarnhawyd, telir absenoldeb salwch gan gynnwys o fewn y cyfnod prawf.
Jabiau Ffliw
 • Wedi'i ad-dalu'n llawn
Cynllun Arian Gofal Iechyd (yn cynnwys therapïau amgen)
 • Adennill arian yn ôl o’ch costau meddygol bob dydd – deintyddol, optegol, trin traed, therapi proffesiynol (sy’n cynnwys ffisiotherapi, osteopathi, ceiropracteg, homeopathi, hypnotherapi ac adweitheg), ymgynghoriad a phrofion arbennig, sgrinio iechyd, asesiad ffordd o fyw ar-lein.
 • Mynediad 24/7 i Feddygon Teulu gyda gwasanaeth cyflenwi byd-eang a gwasanaeth presgripsiwn preifat.
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr, sy'n cynnwys cwnsela cyfrinachol a gwasanaeth llinell gymorth.
Cynllun Beicio i'r Gwaith
 • Cynllun Aberthu Cyflog sy'n eich galluogi i brynu cylch newydd gwerth hyd at £1000
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
 • Rydym wedi hyfforddi Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar draws y sefydliad.

Datblygiad

Aelodaeth Broffesiynol Flynyddol
 • Rydym yn ad-dalu un aelodaeth/tanysgrifiad proffesiynol y flwyddyn.
Cytundebau Astudio
 • Rydym yn cefnogi llawer o aelodau ein tîm gydag astudiaeth broffesiynol fel rhan o'u datblygiad gyrfa.
Hyfforddiant Gorfodol â Thâl
 • Ar gyfer yr holl staff clinigol, rydym yn cynnal hyfforddiant gorfodol blynyddol ar benwythnos a thelir hwn ar y gyfradd goramser berthnasol.

Sut i wneud cais

Os ydych yn glinigwr arloesol ac angerddol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol, gan gynnwys disgwyliadau cyflog, i: [email protected]

Gwnewch gais am y swydd hon

Ymarferydd Theatr

ledled y wlad
Llawn amser
Parhaol
Ymgeisiwch

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon