Detholwyr generig
Cyfatebiaethau union yn unig
Chwilio mewn teitl
Chwilio yn y cynnwys
Dewiswyr Math Post
Cysylltwch

Digwyddiad yn dod â gweithwyr iechyd proffesiynol ynghyd i chwilio am atebion amseroedd aros

< Yn ôl i ddigwyddiadau
Daeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o'r Alban ynghyd mewn digwyddiad arbenigol yn archwilio Cynllun Gwella Amseroedd Aros yr Alban. Edrychodd y digwyddiad yn fanwl ar strategaethau seilwaith hyblyg i helpu Byrddau’r GIG ledled y wlad i fodloni gofynion i leihau’r amser y mae pobl yn aros am driniaethau diagnostig a llawfeddygol.

Daeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o'r Alban ynghyd mewn digwyddiad arbenigol yn archwilio Cynllun Gwella Amseroedd Aros yr Alban.

Cynhaliwyd yn Glasgow Ysbyty Jiwbilî Aur ac a gynhaliwyd gan y sefydliad technoleg feddygol Vanguard Healthcare Solutions, edrychodd y digwyddiad yn fanwl ar strategaethau seilwaith hyblyg i helpu Byrddau GIG ledled y wlad i fodloni gofynion i leihau’r amser y mae pobl yn aros am driniaethau diagnostig a llawfeddygol.

Daeth y digwyddiad ag uwch weithwyr proffesiynol ystadau, rheolwyr a chlinigol o bob rhan o’r Alban ynghyd ac fe’i cynhaliwyd y diwrnod ar ôl cyhoeddi cyllid ychwanegol gan Lywodraeth yr Alban mewn ymgais i gwtogi amseroedd aros ar gyfer pobl sy’n derbyn gweithdrefnau meddygol.

Mae byrddau iechyd wedi cael buddsoddiad cychwynnol o tua £27 miliwn fel rhan o strategaeth gwerth £850 miliwn i fynd i’r afael â’r mater.

Cyhoeddwyd y Cynllun Gwella Amseroedd Aros ym mis Hydref y llynedd a’i nod yw gwella amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol a chleifion mewnol yn sylweddol ac yn gynaliadwy, yn ogystal ag achosion dydd, erbyn Gwanwyn 2021. Agorwyd y digwyddiad gan Lindsay Dransfield , Cyfarwyddwr Masnachol yn Vanguard a ddywedodd wrth y cynadleddwyr am hanes hir Vanguard yn gweithio gyda Byrddau Iechyd yn yr Alban i'w helpu i adeiladu atebion a gwella eu gallu sy'n ymestyn dros bron i 20 mlynedd.

Meddai: “Mae Llywodraeth yr Alban yn cydnabod y galw cynyddol ar y system gyfan o iechyd a gofal ac mae wedi cyhoeddi cynllun gwella sy’n canolbwyntio ar yr amser y mae pobl yn aros am y triniaethau hyn.

“Rydym wedi bod yn gweithio gyda Byrddau Iechyd ar draws yr Alban ers blynyddoedd lawer i ddefnyddio seilwaith dros dro, megis wardiau symudol, endosgopi a theatrau, fel ffordd ymarferol a chost-effeithiol o greu’r capasiti ychwanegol yn y theatr a gwasanaethau cleifion mewnol ysbytai. angen."

Clywodd y cynadleddwyr hefyd gan Alan Ward a Kenny Oliver o Ysbyty Raigmore yn Inverness sydd wedi bod yn defnyddio uned Vanguard i hybu capasiti mewn triniaethau orthopedig a’r fron, yn ogystal â theatr frys dros dro, ers sawl blwyddyn.

Esboniwyd bod eu profiadau o ddefnyddio uned Vanguard yn y ffyrdd hyn wedi bod yn hynod gadarnhaol ac wedi eu helpu i weithio ar gapasiti uwch.

Cafodd y cynadleddwyr gyfle hefyd i fynd ar daith o amgylch uned ar safle'r Jiwbilî Aur a ddefnyddir ar gyfer gweithdrefnau cataract yn unig ac sydd wedi bod yn ei lle ers dwy flynedd. Mae'r uned yn enghraifft o sut mae datrysiad symudol yn cael ei ddefnyddio mewn sefyllfa wirioneddol gan staff clinigol o ddydd i ddydd.

Ychwanegodd Lindsay: “Roedd y digwyddiad yn ffordd wych o ddod â gweithwyr proffesiynol o Fyrddau Iechyd a Llywodraeth yr Alban ynghyd ag eraill sy’n gweithio yn y sector at ei gilydd i edrych ar yr hyn y gellir ei gyflawni trwy ddefnyddio atebion arloesol a chreadigol, megis symudol a dros dro. unedau.

“Hoffem ddiolch i Ysbyty’r Jiwbilî Aur am ganiatáu yn garedig i ni ddarparu teithiau i’n gwesteion ac i ddangos, mewn termau hollol real, y canlyniadau gwych y maent yn eu cyflawni trwy fabwysiadu’r ymagwedd hyblyg hon at reoli ystadau a meithrin gallu.”

Gall unedau clinigol symudol Vanguard gynyddu capasiti clinigol mewn sefyllfaoedd wedi’u cynllunio a sefyllfaoedd brys a gallant helpu i leihau amseroedd aros am driniaethau.

Ochr yn ochr â’i amgylcheddau clinigol symudol dros dro fel theatrau llawdriniaethau, ystafelloedd endosgopi, llawdriniaeth ddydd, clinigau a gofod wardiau sy’n helpu darparwyr gofal iechyd, gan gynnwys y GIG, i gynyddu capasiti cleifion a gofod clinigol, mae Vanguard hefyd yn darparu staff cymorth hyfforddedig iawn.

Rhannwch hwn:

Efallai yr hoffech chi hefyd...

Mae Vanguard yn dod â Theatr Lawdriniaeth Llif Laminar i Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024

Sioe'r Gogledd Theatrau Llawdriniaeth 2024 - 8 Chwefror 2024, Stadiwm Etihad, Manceinion
Darllen mwy

Mae Vanguard yn arddangos yn European Healthcare Design 2024

Rydym yn arddangos yn European Healthcare Design 2024 yng Ngholeg Brenhinol y Ffisigwyr, Llundain ar 10 - 12 Mehefin.
Darllen mwy

Ein Arddangosfa yn Ystadau Gofal Iechyd 2023

Cynhadledd ac arddangosfa Sefydliad Peirianneg Gofal Iechyd a Rheoli Ystadau (IHEEM) - 10 ac 11 Hydref 2023, Manchester Central.
Darllen mwy

Vanguard Atebion Gofal Iechyd
Uned 1144 Regent Court, Y Sgwâr, Parc Busnes Caerloyw, Caerloyw, GL3 4AD

crossmenu

Mae'n edrych fel eich bod yn yr Unol Daleithiau

Mae gennym wefan wahanol (www.q-bital.com) sy'n fwy addas i'ch lleoliad

Click here to change sites

Arhoswch ar y wefan hon